2.1.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel

We stimuleren en maken investeringsprojecten gericht op energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie of energie-infrastructuur mogelijk door het beschikbaar stellen van leningen, garanties en participaties via Energiefonds Overijssel. Door de inzet van Energiefonds Overijssel worden energie projecten gerealiseerd die met reguliere financiering niet van de grond komen. Door investeringen in deze projecten gaat het aandeel hernieuwbare energie omhoog.

Context

De private markt is nog steeds terughoudend om de relatief jonge en dynamische markt van nieuwe energie te betreden. Enerzijds staat hierdoor het energierendement van het fonds onder druk, en zit daarmee aan de onderkant van de vooraf geraamde bandbreedte. Anderzijds bevestigt dit de noodzaak en toegevoegde waarde van Energiefonds Overijssel.

 

In het Coalitieakkoord is de maximale omvang van het Energiefonds Overijssel bijgesteld van € 250 miljoen naar € 200 miljoen. Het Energiefonds is bovendien revolverend gemaakt, waardoor we extra investeringsruimte creëren. Echter, omdat bij aanvang van het Energiefonds revolverendheid niet aan de orde was, is een deel van de uitgezette middelen uitgeleend met een aflossing aan het eind van de looptijd (over 10 jaar): de geborgde (=risicoloze) leningen aan woningcorporaties. Als gevolg daarvan is er de komende 10 jaar een beperkte kasstroom van circa € 6 miljoen terug naar het Energiefonds. Deze is niet toereikend om aan de vraag van de markt (jaarlijks naar verwachting ruim € 25 miljoen) voor nieuwe investeringen te voldoen.

 

Om deze dip op te vangen, zijn tijdelijk liquiditeiten benodigd, zodat op termijn een meer constante uitzetting kan plaatsvinden binnen de gemaximaliseerde fondsinleg van € 200 miljoen. We onderzoeken of hiervoor ruimte is om dit op te vangen binnen onze tijdelijk overtollige liquiditeit en / of mogelijk externe financiering. We geven hierover bij de Monitor Overijssel 2017-II uitsluitsel.

Acties

  1. Het aanpassen van de organisatie en bijbehorende afspraken op basis van een besluit over beschikbaarheid van additionele middelen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Voor de financiƫle toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De rol van de provincie in deze prestatie is de rol van aandeelhouder. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Energiefonds Overijssel B.V..

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Energiefonds Overijssel