2.1.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)

Door het aandeelhouderschap Enexis beheren en ontwikkelen we de infrastructuur energie  voor energiezekerheid voor inwoners, ondernemers en instellingen. De infrastructuur is beschikbaar voor zowel hernieuwbare, als niet-hernieuwbare energie, waarbij het in balans brengen van vraag en aanbod en een optimaal gebruik van het energienetwerk de belangrijke opgaven zijn. Naast beheer en vervanging van bestaande netten zijn investeringen nodig voor het aansluiten van decentrale opwekking van hernieuwbare energie, waardoor het aandeel hernieuwbare energie in het totale verbruik stijgt.

Context

Enexis heeft in 2017 het strategisch plan herijkt. Daarin is meer aandacht voor de prioriteiten in het programma Nieuwe Energie 2017-2023, waarvoor Enexis één van de kernpartners is. Enexis kan bijdragen aan investeringen voor warmtenetten, ondersteuning op gebied van energiebesparing en monitoring, innovatie in opslag en buffering. Netwerken moeten uitnodigend zijn voor productie van duurzame elektriciteit of gas. Tegelijkertijd vragen wij bij locatieafwegingen meer aandacht voor de aanwezigheid van bestaande energienetwerken, of de noodzakelijke investeringen in nieuwe netwerken. Daarbij kan het ook gaan om het al dan niet herinvesteren in gasnetwerken, met het oog op de afname van het gebruik van aardgas voor verwarming van gebouwen.

 

Voor het welslagen van het programma Nieuwe Energie is een goede energie-infrastructuur van essentieel belang. Het is van belang dat Enexis daarbij vooral goed scoort op:

  • Betrouwbaarheid (belangrijke indicator: jaarlijkse uitvalduur voor gas en elektriciteit per aansluiting).
  • Betaalbaarheid (belangrijke indicator: de door het Rijk toegestane verhoging van door te berekenen kosten wordt niet meer verhoogd dan strikt nodig is).
  • Duurzaamheid (de bijdrage die wordt geleverd aan de energietransitie, dat wil zeggen de overgang van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen).

Acties

  1. Wij oefenen het aandeelhouderschap uit van Enexis door:

    • Het sturen op de doelen van het strategisch plan van Enexis.
    • Het uitvoeren van de jaarlijkse beleidsplannen.
    • De vaststelling van de jaarrekening, met inbegrip van het daarbij behorende dividendbeleid.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De rol van de provincie in deze prestatie is de rol van aandeelhouder. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Enexis Holding N.V..

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee