2.2.1 Kaderstelling uitvoering bodem-, lucht-, geluid- en milieuwetgeving

Actuele kaderstelling is essentieel voor het garanderen van de basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu)veiligheid. Dit doen we door eens per 4 jaar een beleidsplan, en elk jaar een uitvoeringsprogramma en een jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving op te stellen. We geven opdracht aan de Omgevingsdiensten om voor de wettelijk vastgestelde basistaken vergunningverlening, toezicht en handhaving uit te voeren volgens de gestelde kaders. De overige taken op dit gebied worden uitgevoerd door de provincie zelf (eenheid Publieke Dienstverlening). Daarnaast voeren we onze wettelijke coördinatietaak uit om vergunningverlening, toezicht en handhaving door verschillende bestuursorganen op elkaar af te stemmen.

Context

Wij stellen beleid op voor de organisatie en de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Wet Milieubeheer, Wet Bodembescherming, Mijnbouwwet, Wet Luchtvaart, Waterwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden,Wet Natuurbescherming en de Natuurschoonwet. Wij houden het beleidsplan actueel en maken de programmering van werkzaamheden voor deze wetten.

Acties

  1. Wij actualiseren het beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 1 juli.

  2. Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2019 voor 1 november op.

  3. Wij zorgen voor adequate dienstverleningsovereenkomsten voor de omgevingsdiensten IJsselland, Twente en Regio Nijmegen.

  4. Wij voeren de wettelijke coƶrdinatietaak uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

  5. Wij implementeren de wijziging van het Besluit Omgevingsrecht die op 1 juli 2017 is vastgesteld

Toelichting op voortgang

Het Beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt niet voor 1 juli geactualiseerd maar na 1 augustus. De reden hiervoor is dat de deelnemers (Provincie en gemeenten) van de omgevingsdiensten gezamenlijk beleid opstellen. Dit vraagt overleg en afstemming. Dit gezamenlijk beleid zal na de zomer gereed zijn. Daarna zal het gezamenlijk vastgestelde beleid worden overgenomen in het beleidsplan van de provincie Overijssel.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Wij voeren een wettelijke taak uit.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee