2.2.2 Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving bodem-, lucht-, geluid- en milieuwetgeving

Voor het garanderen van de basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu) veiligheid zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving de belangrijkste pijlers. Wij richten ons bij deze prestatie op de uitvoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Wet Bodembescherming, Wet Milieubeheer en Wet Luchtvaart. Voor wat betreft de wettelijk vastgestelde basistaken voeren de Omgevingsdiensten deze prestatie voor ons uit. De overige taken op dit gebied worden uitgevoerd door de provincie zelf (eenheid Publieke Dienstverlening).

Context

Duidelijke en uitvoerbare voorschriften in vergunningen moeten leiden tot een goede naleving. Goede communicatie, helder toezicht en waar nodig streng optreden leidt dan tot een veilig en gezond leefmilieu. Tegelijkertijd bieden wij ruimte voor economische ontwikkeling.

 

Samen met gemeenten hebben wij een gecoördineerde vergunning verleend voor het plaatsen van geluidssschermen langs de spoorlijn Deventer - Oldenzaal. De financieële afronding van het NaNov-traject zal in 2018 plaatsvinden.

 

Acties

  1. Wij geven opdrachten aan de omgevingsdiensten voor uitvoering van de wettelijk vastgestelde basistaken.

  2. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn. Bij risicovolle bedrijven laten we de vergunningen jaarlijks beoordelen op actualiteit. Bij overige bedrijven doen wij dit eenmaal in de vijf jaar.

  3. Wij zien toe op naleving van wet- en regelgeving, vergunningen, ontheffingen en meldingen en treden op tegen illegaliteiten conform het jaarprogramma.

  4. Wij treden handhavend op conform onze Handhavingsstrategie (zowel bestuursrechtelijk als ook strafrechtelijk).

  5. Wij ronden het project plaatsen geluidsschermen langs het spoor in het kader van het ‘Niet aanleggen van de Noordoostelijke Verbinding 2000’ (Nanov) financieel af

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee