10.1.4 Uitvoeren concerncontrol

Met onze onderzoeken, adviezen en ondersteunende activiteiten geven wij een steeds beter inzicht en overzicht en zorgen wij dat beter vooruitgekeken kan worden. De basis hiervoor ligt bij een organisatie die ‘in control is’, dat wil zeggen waar sprake is van adequate sturing, beheersing van risico’s en naleving van wet- en regelgeving. Control wordt daarbij vanuit een integraal en breed perspectief beschouwd en bestaat, naast financial control, ook uit beleidscontrol, HR control, juridische control en ICT control.

Context

Door (continue) verbetering van de interne organisatie kunnen we onze maatschappelijke opgaven nog beter uitvoeren.

Acties

  1. Wij verrichten minimaal één onderzoek op basis van artikel 217a Provinciewet.

  2. Wij begeleiden en adviseren bij onderzoeken van de Rekenkamer Oost-Nederland.

  3. Wij plannen, coördineren, voeren uit en reviewen de verbijzonderde interne controles. De accountant steunt op onze werkzaamheden bij haar interim controle.

  4. Wij leggen het normenkader rechtmatigheid bij de Monitor 2018-I ter vaststelling voor aan Provinciale Staten. In dit kader zijn opgenomen de goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de accountantscontrole.

  5. Wij implementeren het nieuwe risicomanagement beleid en het bijbehorende uitvoeringsbeleid in de organisatie.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee