7.2.2 Experimenten bestuursstijl

Veranderende verhoudingen vragen om eigentijds bestuur. Wij steunen het uitvoeren van experimenten en / of pilots, gericht op zowel de verschillende hoofdopgaven als de bestuursstijl.

Context

De veranderingen in de samenleving stellen nieuwe eisen aan het openbaar bestuur. Deze veranderingen vragen om een veranderende werkwijze in het onderling samenspel en de constante dialoog tussen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en het ambtelijk apparaat. Wij stimuleren experimenten met nieuwe vormen van samenwerking.

Acties

  1. Met behulp van waarderend onderzoek monitoren we per jaar twee tranches van acht experimenten.

  2. Op basis van de onderzoeksresultaten organiseren we trainingen, inspiratiesessies, intervisiebijeenkomsten etc. Deze zijn gericht op kennisdeling en competentieontwikkeling. Dit doen we zowel voor vertegenwoordigers van openbaar bestuur (raads-/statenleden, collegeleden en ambtenaren) als inwoners, instellingen, bedrijfsleven. De resultaten geven bovendien richting aan de selectie van volgende experimenten.

  3. Wij voeren naast de gebruikelijke rapportage in de planning & control cyclus elk half jaar een open gesprek met uw Staten over de resultaten. We stellen hierbij één experiment centraal.

  4. Wij ondersteunen lopende experimenten afhankelijk van de behoefte, bijvoorbeeld door procesbegeleiding en met communicatiemiddelen.

  5. Met uw Staten en Overijsselse gemeenteraadsleden voeren we de programmalijn ‘Eigentijdse volksvertegenwoordiger’ uit. Daarvoor ontwikkelen we onder andere een serious game die wij aanbieden na de gemeenteraadsverkiezingen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder en ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Het investeringsvoorstel Experimenten Bestuursstijl(en) is in 2016 door Provinciale Staten aangeboden [PS/2016/345] (bijbehorend besluit).
  • Hierin staat de invulling en heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur (7.2.1 en 7.2.3).

Mijlpalen:

Rapportage naar uw Staten over de voortgang van de uitvoering via de planning & controlcyclus. Daarnaast jaarlijks aan het eind van ieder kalenderjaar een open gesprek met uw Staten over totaalbeelden en mogelijk volgende experimenten.