7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning

De Commissaris van de Koning (CdK) treedt op als provinciaal bestuursorgaan. Zo is zij voorzitter van Provinciale en Gedeputeerde Staten en vertegenwoordigt zij de provincie. Daarnaast geeft zij als rijksorgaan invulling aan haar rijkstaken.

Context

Onder deze prestatie vallen taken van de Commissaris van de Koning die voort komen uit de ambtsinstructie (rijkstaken) en taken voortkomend uit haar rol als bestuursorgaan.

Acties

  1. De Commissaris van de Koning ziet toe op een ordentelijke procedure voor benoeming, herbenoeming en ontslag van een burgemeester.

  2. De Commissaris van de Koning legt ambtsbezoeken bij gemeenten af.

  3. De Commissaris van de Koning ziet toe op de Veiligheidsregio’s in Overijssel.

  4. De Commissaris van de Koning adviseert en bemiddelt bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen in gemeenten en wanneer de bestuurlijke integriteit bij een gemeente in het geding is. Proactief besteedt zij aandacht aan het thema integriteit (link prestatie 7.1.1).

  5. De Commissaris van de Koning ziet toe op een ordelijke procedure met betrekking tot bezoeken van het Koninklijk Huis en adviseert over Koninklijke onderscheidingen.

  6. In aanvulling op het rijkstakenpakket van de Commissaris van de Koning blijft er komend jaar aandacht voor ondermijning. Hiermee wordt de vermenging van boven- en onderwereld bedoeld. We gaan, ook op verzoek van uw Staten, een extra impuls geven aan de bewustwording, het weerbaar maken van de organisatie en de samenwerking met partners.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Bij de inrichting van het financieel systeem voor de begroting 2018, zijn per abuis de benodigde middelen voor ondermijning vanuit het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur gekoppeld aan prestatie 7.1.3 in plaats van 7.1.6. Middels een GS wijziging wordt dit nu gecorrigeerd.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten  om de jaarschijf 2018 van prestatie 7.1.3 in de begroting 2018 te verlagen met €100.000,- en de jaarschijf 2018 van prestatie 7.1.6 te verhogen met €100.000,-.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal

Rol provincie:

Deze prestatie wordt door de Commissaris van de Koning uitgevoerd als Rijksheer en provinciaal orgaan.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344] (bijbehorend besluit).
  • Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4.