4.7.2 Vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur

Om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid te garanderen, is het noodzakelijk om verouderde infrastructuur en kunstwerken te vervangen. De kosten voor regulier onderhoud aan verouderde kunstwerken zijn dermate hoog dat vervanging noodzakelijk is. In juni 2016 hebben Provinciale Staten het "Uitvoeringsprogramma vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur 2016 - 2019" vastgesteld PS-besluit PS/2016/300.

Context

In de periode 2016 tot en met 2019 vervangen we circa 23 kilometer hoofdrijbaan, 22 kunstwerken en vervangen of verbeteren we ruim 20 kilometer oeverbeschoeiing in het Kanaal Almelo - De Haandrik overeenkomstig besluit PS/2016/300.

 

De raming van het beschikbare investeringskrediet voor vervangingsinvesteringen is terug te vinden in de bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’.

Acties

  1. Wij bereiden voor en voeren de vervanging van wegen en kunstwerken uit conform het Statenbesluit PS/2016/300.

  2. Wij bereiden voor en vervangen delen van de oeverbeschoeiing van Kanaal Almelo - De Haandrik.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

De voortgang van de realisatie van het beschikbare investeringskrediet voor het jaar 2018 voor deze prestatie is terug te vinden in de bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’.

Bij de Jaarrekening 2017 is bij deze Prestatie reeds gemeld, dat de vervanging van het viaduct De Vaart in de N34 bij Ane, die na de volgende coalitieperiode was voorzien, in 2018 wordt gerealiseerd bij de uitvoering van de ombouw van de N34 (Prestatie  4.6.3). Daarmee wordt verkeershinder in de toekomst voorkomen, omdat deze vervanging binnen dezelfde periode van afsluiting kan worden gerealiseerd.

De vervanging van het viaduct waarvan de geraamde kosten , inclusief onvoorzien en risicoreservering, € 2 miljoen bedragen is geprogrammeerd in het vervangingsprogramma na 2020 en wordt nu naar voren gehaald. Dit wordt gerealiseerd door het uitvoeringsprogramma 2016-2019 enigszins te temporiseren.

Wij stellen u voor een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 2 miljoen voor realisatie van viaduct de Vaart in de N34 in 2018. Tevens wordt via de Algemene reserve de toevoeging aan de Reserve dekking kapitaallasten activa in 2020 verlaagd en in 2018 verhoogd met € 2 miljoen. Bij de begroting 2019 zullen de afschrijvingslasten en de bijbehorende onttrekkingen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa worden geactualiseerd.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder. De provincie heeft als (vaar)wegbeheerder de zorg voor een kwalitatief goed en veilig (vaar)wegennet.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Investeringsbesluit programma Mobiliteit [PS/2011/948] (bijbehorend besluit).
  • Daarnaast is vanuit de Perspectiefnota 2015 en Perspectiefnota 2017 budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie.