4.1.3 Integraal Mobiliteitsbeleid

De omgevingsvisie is het beleidskader waarin ook het mobiliteitsbeleid van Overijssel op hoofdlijnen is bepaald. Daarnaast is in 2017 de integrale netwerkvisie Overijssel (INO) opgesteld. Met deze integrale visie op onze mobiliteitsnetwerken voor fiets, OV (spoor en bus) en auto kunnen we op bepaalde vervoersrelaties bewuster kiezen voor investeringen op 1 of meerdere systemen. Samen met partners werken we de hoofdlijnen uit in koersdocumenten voor Openbaar Vervoer, fiets, auto en goederenvervoer en logistiek. Daarnaast werken we met beleidsimpulsen op aspecten die de verschillende vervoersvormen raken. Voorbeelden zijn verkeersveiligheid, het programma Beter Benutten en binnenkort ook slimme mobiliteit en / of duurzaamheid.

Context

Op basis van de Koersdocumenten en Beleidsimpulsen maken we samen met onze partners dynamische meerjarenprogramma's met passende acties en maatregelen. Vervolgens werken we deze op passende schaal uit met lokale partijen en inwoners.

Acties

  1. Wij werken het Koersdocument Fiets uit in dynamische uitvoeringsprogramma's die wij jaarlijks actualiseren.

  2. Wij werken het Koersdocument Openbaar Vervoer uit in een dynamisch uitvoeringsprogramma, dat wij jaarlijks actualiseren.

  3. Wij stellen het Koersdocument Auto op en werken dit uit in een dynamisch uitvoeringsprogramma, dat wij jaarlijks actualiseren.

  4. Wij stellen het Koersdocument Goederenvervoer en logistiek op en werken dit uit in een dynamisch uitvoeringsprogramma.

  5. Wij werken, in gezamenlijkheid met de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid uit in integrale meerjarige actieprogramma's, die wij jaarlijks actualiseren.

  6. Wij verkennen kansen en mogelijkheden op nieuwe mobiliteitsthema's.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Beleidsimpuls verkeersveiligheid

In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2018 hebben wij besloten voor een totaal bedrag van € 20,6 miljoen bij te dragen aan de mobiliteitsprojecten en de bijbehorende begrotingswijziging bij Monitor-I 2018 te verwerken. Vanuit de beleidsimpuls verkeersveiligheid is in 2018 € 2 miljoen beschikbaar voor het UVP 2018. Hiervan wordt € 1,65 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2018.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,65 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel (prestatie 4.1.3) en toe te voegen aan de begroting.

Reserve dekking kapitaallasten activa

Tevens is een bedrag van € 0,35 miljoen beschikbaar voor provinciale infrastructuur. Wij stellen u voor om dit bedrag vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA). Als gevolg van de verplichting in het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren, dienen bijdragen aan eigen infraprojecten te worden toegevoegd aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA). Zodra de werken in gebruik worden genomen, zal gestart worden met afschrijven en wordt voornoemde reserve aangesproken.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie Overijssel is initiatiefnemer bij het opstellen van regionale meerjarenprogramma's. Deze programma's worden nadrukkelijk samen met partners en stakeholders opgesteld. Welke rol provincie heeft / krijgt binnen het de uitvoeringsprogramma's is afhankelijk van de betreffende maatregel en zal variëren.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: