4.6.4 N35

Ten behoeve van het verbeteren van de veiligheid en bereikbaarheid van zowel personen- als goederenvervoer, stimuleren en financieren wij deels een door het Rijk te realiseren opwaardering van de N35 tussen Zwolle en Almelo (eindbeeld: 2x2 rijstroken 100 km/u). Dit draagt bij aan een veilige weg en bevordert de bereikbaarheid en leefbaarheid voor de kernen.

Context

De investeringsbijdrage van de provincie heeft er toe bijgedragen dat het Rijk de N35 een hogere prioriteit gegeven heeft en de uitvoering als geheel in 2022 afrond. Door het oplossen van mobiliteit- en verkeersveiligheidsknelpunten wordt de doorstroming versterkt. Hierdoor een snellere verbinding tussen Twente en Zwolle.

Acties

  1. Afronden planstudie Knooppunt Raalte

  2. Grondoverdracht Vitens en provincie Overijssel naar Rijkswaterstaat

  3. Traject Nijverdal - Wierden

    • Tracébesluit minister Nijverdal - Wierden (2x2)
    • Verplaatsing waterwinputten uit wegtrace Monitoren bestuursovereenkomst traject Wijthmen - Nijvderdal

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

In april 2017 heeft u ingestemd met het beschikbaar stellen van de financiële middelen voor realisatie van het project knooppunt Raalte (PS/2017/168). Met de ondertekening van de bestuursovereenkomst in april 2018 is een start gemaakt met de planstudie. In de planstudie wordt de voorkeursvariant uitgewerkt tot een definitief ontwerp en worden conditionerende onderzoeken uitgevoerd. De planstudiefase loopt tot 2020, met daarna de realisatiefase van 2020 tot 2022. Voor de voorbereidingskosten van de planstudiefase vragen wij U voor 2018 een budget beschikbaar te stellen van € 660.000. De dekking voor deze kosten is in de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel gereserveerd.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 660.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 4.6.4 van de begroting 2018 voor de voorbereidingskosten in de planstudiefase voor het knooppunt Raalte (N35/N348, prestatie 4.6.4).

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Wij vervullen bij deze prestatie de rol van beïnvloeder, lobbyist en medefinancier.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2022.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel realisatie N35 combiplan Nijverdal [PS/2011/688] (bijbehorend besluit).
  • Statenvoorstel Provinciale bijdrage aan de opwaardering van de N35 Zwolle-Twente, 25e wijziging van de Kerntakenbegroting 2013 [PS/2013/793] (bijbehorend besluit).
  • Investeringsvoorstel N35 Nijverdal - Wierden (PS/2014/439] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website N35

Mijlpalen:

Openstelling traject Zwolle - Wijthmen inclusief Zalnéfietsbrug Oldeneelallee-N35 Zwolle