4.6.5 N50

In het BO Mirt 2017 zijn afspraken gemaakt over de planning van de opwaardering van de N50 Kampen - Kampen Zuid tot 2x2 100 km uur autoweg. In 2017 is de startbeslissing genomen en in 2018 zal de studie naar ontwerp en raming worden uitgevoerd.

Context

In 2018 zal het Rijk de studie naar ontwerp en raming uitvoeren. Tevens wordt in 2018 groot onderhoud uitgevoerd op de gehele N50 Hattemerbroek-Ramspol. Uitvoering wegvak Kampen Zuid-Kampen 2020. In 2018 zal middels een statenvoorstel de financiering van de bijdrage van de provincie worden geregeld.  De hoogte is afhankelijk van de bijdrage van andere partners maar is vanuit de regio maximaal 5 miljoen euro. Hierover vindt in 2017 besluitvorming plaats.

 

Acties

  1. Medewerking verlenen aan studie ontwerp en raming N50 Kampen Zuid-Kampen (trekker RWS). Middels statenvoorstel vaststellen provinciale bijdrage aan project (bijdrage regio is maximaal 5 miljoen euro).

Toelichting op voortgang

In het najaar van 2017 heeft het Rijk besloten dat de start van de Planstudie N50 zal starten begin 2018. Tevens zal in 2018 een onderzoek naar verkeersonveiligheid op de N50 worden uitgevoerd door het Rijk in samenspraak met de regio. Mocht dit tot een provinciale bijdrage aan de kosten van maatregelen op de N50 leiden, dan zal dit worden meegenomen in het Statenvoorstel N50 dat in de tweede helft van 2018 aan u zal worden voorgelegd.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Beïnvloeder.De provincie is gebaat bij goede bereikbaarheid van Kampen en Zwolle en doorstroming op N50 en daarmee samenhangende N307 (verbinding Lelystad-Kampen-Zwolle) waar wij wegbeheerder zijn.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website N50 / N307