4.3.1 Stimuleren fietsgebruik

Voor een goede economische bereikbaarheid is een kwalitatief hoogwaardig en veilig fietssysteem van belang. Wij stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets als duurzaam vervoermiddel en als alternatief vervoermiddel voor de auto en openbaar vervoer voor reisafstanden tot 15 kilometer. Wij hebben daarbij tevens aandacht voor de consequenties (verkeersveiligheid) en de kansen van de komst van de elektrische fiets. Ook gedragsbeïnvloeding is een belangrijk component van de aanpak. Als vervolg op het Koersdocument Fiets zijn regionale meerjarige fietsprogramma’s opgesteld (NoordWest Overijssel, Salland, Vechtdal en Twente) en bestaande stimuleringsacties geïntegreerd om het fietsgebruik te stimuleren door verbeteren infrastructuur en beïnvloeden van het gedrag. Deze programma's worden in 2018 uitgevoerd. (Hieronder valt ook de uitvoering van fiets gerelateerde onderdelen uit het lopende programma Beter Benutten en Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost Nederland.

Context

In het Koersdocument Fiets is nadrukkelijk gekozen voor een integrale benadering, zowel vanuit de verschillende beleidsdisciplines (gezond en veilig leefmilieu, vrij tijd en economie, ketenmobiliteit en Beter Benutten) als vanuit de mens (voertuig-weg benadering), om het fietsgebruik te stimuleren. Deze benadering delen we en werken we uit met onze partners (gemeenten en Rijk) en stakeholders (fiets gerelateerde belangenorganisaties zoals Fietsersbond en ANWB) en -nieuwe- fietsgebruikers. Diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat de (elektrische) fiets steeds meer aan populariteit wint, ook als vervoersmiddel voor het woon-werkverkeer binnen en van en naar de economische kerngebieden. Op diverse locaties (waaronder de trein- en busstations) vergemakkelijken we de overstap zodat de fiets goed gebruikt kan worden als voor- en natransportmiddel voor langere afstandverplaatsingen en aanvullend op een kernnet openbaar vervoer. Met het programma Beter Benutten en de intergale mobiliteitsaanpak met de gemeenten zetten we ook de komende jaren samen met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in op vergroting van het aandeel fietsgebruik in het woon-werk verkeer.

Acties

  1. Wij actualiseren de regionale meerjarige fietsprogramma's per gebied en voeren deze uit.

  2. Wij voeren regionale meerjarige fietsprogramma's per gebied uit.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2018 hebben wij besloten voor een totaal bedrag van € 20,6 miljoen bij te dragen aan de mobiliteitsprojecten en de bijbehorende begrotingswijziging bij Monitor-I 2018 te verwerken.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2 miljoen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel over te hevelen naar prestatie 4.3.1.

Daarnaast ontvangen wij derdengelden à € 26.000.

Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten om een bedrag van €  26.000 toe te voegen aan de begroting van 2018 van prestatie 4.3.1 (zowel de baten als de lasten; bijdragen derden).

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Binnen het fietsdossier heeft de provincie meerdere rollen, te weten wegbeheerder (provinciale fietspaden), regisseur van het proces (opstellen programma's fiets) en faciliteerder van middelen richting andere wegbeheerders (subsidie).

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Motie Nijhof c.s. - Bestemming vrijvallende financiële middelen bezuiniging N340 N377 van PVV, PvdA, VVD, D66, GL, SGP, CDA en CU. [PS/2014/397]
  • Perspectiefnota 2015 [PS/2014/340] (bijbehorend besluit).
  • Statenvoorstel Koersdocument Fiets Overijssel [PS/2015/2] (bijbehorend besluit).

Project website:

www.fietssnelwegf35.nl