4.2.3 Concessie- en contractmanagement van trein, bus en Regiotaxi

Een goed concessie- en contractmanagement is een vereiste voor een goede en betaalbare uitvoering van het openbaar vervoer. Na aanbesteding van de concessies is het noodzakelijk om deze gedurende de looptijd te beheren en door te ontwikkelen. Concessiemanagement is een doorlopende prestatie, waarbinnen de acties jaarlijks kunnen wijzigen.

Context

Vanuit oogpunt van efficiency en effectiviteit werken de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland sinds 2010 samen bij het concessie- en contractmanagement; OV-Oost beheert alle concessies binnen Oost-Nederland. Professioneel concessiemanagement draagt bij aan een goede uitvoeringskwaliteit van het openbaar vervoer en de gewenste doorontwikkeling tijdens de concessieperiode.

Het OV-deel van de Regiotaxi is voor West-Overijssel per 1 januari 2017 en voor Twente per 1 juli 2017 vervallen. Daarmee stopt ook het contractbeheer door OV-oost. De gemeenten in Overijssel werken aan toekomstige vervoerssystemen voor vraagafhankelijk vervoer, gericht op leerlingen, Wmo en dagbestedingsvervoer en hebben dit voor een groot deel ook al aanbesteed. Tegelijkertijd kijken we met gemeenten en vervoerders naar alternatieven voor het openbaar vervoer. OV-oost beheert in 2018 de volgende Overijsselse concessies:

Acties

  1. Concessie Twente; provincie gaat in vervolg op een verkenning in 2017 in Borne en Rijssen-Holten van start met nieuwe initiatieven voor passend openbaar vervoer. Vanuit deze experimenten zal ook met andere gemeenten bekeken worden wat het meest optimale OV-aanbod is voor hun gemeente.

  2. OV-Oost gaat in 2018 haar inbreng leveren in de voorbereiding van de nieuwe (landsdelige) aanbestedingen. Over de omvang van deze concessie neemt PS in eind 2017 een besluit.

  3. In de concessies Midden Overijssel en IJsselmond wordt de verplaatsing van het busstation in Zwolle verwerkt in de dienstregeling. Verder wordt uitvoering gegeven aan geplande stappen voor wijziging van de dienstregeling in het kader van de herijking.

  4. De marketing van het regionale OV wordt door OV-oost op integrale wijze aangestuurd en uitgevoerd. Deze opgave staat in relatie tot de te maken keuzes qua invulling en rolverdeling bij de (landsdelige) aanbestedingen van concessies.

Toelichting op voortgang

Hengelo-Bielefeld

Op 10 december 2017 is Keolis Deutschland (Eurobahn) gestart met het personenvervoer in het kader van de Teutoburger Wald Netz-concessie waar ook de regionale treinverbinding Hengelo-Bielefeld deel van uitmaakt. Door technische problemen aan het nieuwe treinmaterieel (o.m. stroomomschakeling bij de grens en beveiligingssysteem aan Duitse zijde) konden de treinen lange tijd nog niet worden ingezet op het traject Hengelo-Bad Bentheim. In plaats daarvan werd tot eind februari 2018 treinvervangend busvervoer ingezet. Nadat de oorzaken van het technische falen van de treinen waren opgespoord en maatregelen getroffen, is de dienstregeling geleidelijk weer gereden met de nieuwe treinen. Vanaf eind mei 2018 wordt de dienstregeling tussen Hengelo en Bielefeld weer volledig uitgevoerd met het nieuwe treinmaterieel conform de concessieafspraken.

Financiën

Toelichting op voortgang

Reizigersopbrengsten

De reizigersopbrengsten op diverse concessies zijn € 3,0 miljoen hoger dan begroot. De begroting voor deze prestatie verhogen wij met dit bedrag.

Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten om een bedrag van €  3,0 miljoen toe te voegen aan de begroting van 2018 van prestatie 4.2.3 (zowel de baten als de lasten; bijdragen derden).

Concessie Hengelo - Bielefeld

Met ingang van 2018 betalen wij een concessievergoeding voor de lijn Hengelo - Bielefeld. In verband daarmee dient de begroting 2018 met € 1,2 miljoen te worden verhoogd. Voor € 0,2 miljoen kan dit worden gedekt uit de in 2018 te ontvangen rijksmiddelen.  Het restant kan worden gedekt uit de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer, waarin de eerder ontvangen rijksmiddelen voor deze concessie zich bevinden.

Wij stellen u voor om de begrote lasten voor deze prestatie in de begroting 2018 te verhogen met € 1,2 miljoen en de begrote baten te verhogen met € 0,2 miljoen. En het saldo van € 1,0 miljoen te dekken uit de Reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer.

Splitsing Reserve verkeer en vervoer

Bij de jaarrekening 2017 hebben wij aangegeven om bij deze Monitor de splitsing van de reserve verkeer en vervoer in de reserves 'Mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer' en 'Openbaar vervoer" te effectueren. Wij hebben besloten dit mee te nemen in de uitwerking van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie is opdrachtgever en (mede)financier.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

https://www.overijssel.nl/thema's/verkeer-wegen/openbaar-vervoer/