4.2.5 Spoor Vechtdallijnen

Voor een goede economische bereikbaarheid werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam kernnet openbaar vervoer. De Vechtdallijnen zijn onderdeel van het kernnet. Op het traject Zwolle - Emmen treffen we samen met provincie Drenthe maatregelen om de treinverbinding (onder andere de dienstregeling) verder te verbeteren en de verwachte reizigersgroei te accommoderen. Het spoorgedeelte Almelo - Mariënberg optimaliseren we door het robuuster maken van de doorgetrokken treindienst naar Hardenberg en onderzoeken we de haalbaarheid van elektrificatie.

Context

Samen met stakeholders werken we een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

Acties

  1. Onderzoek en realisatie van robuustheidsmaatregelen voor de doorgetrokken treindienst Almelo-Hardenberg.

  2. Uitvoeren verbeterplan Beter Benutten spoor door: a. Spitsmijdende maatregelen door onderwijsinstellingen. b. Realisatie van opstelcapaciteit in Emmen door provincie Drenthe.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Voor het dekken van de kosten voor het afronden van het project ‘doortrekken Almelo-Hardenberg’ en de investering in een derde LINT-trein als robuuste capaciteitsuitbreiding op het traject Almelo-Hardenberg hebben wij besloten om een bedrag van € 1,02 miljoen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel over te hevelen naar prestatie 4.2.5.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,02 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de begroting 2018 van prestatie 4.2.5.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel verbeteren treindienst Almelo-Mariënberg-Hardenberg [PS/2013/195] (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

Onderzoek haalbaarheid elektrificatie spoorlijn Almelo-Mariënberg