4.2.7 Spoor Zwolle - Kampen

Voor een goede economische bereikbaarheid werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam kernnet openbaar vervoer. De spoorlijn Zwolle - Enschede is onderdeel van het kernnet. Vanaf eind 2017 rijden de eerste elektrische treinen tussen Zwolle en Enschede. We treffen maatregelen om tot een verdere kwaliteitsverbetering van de treindienst te komen.

Context

In 2018 wordt het project elektrificatie en vernieuwing van de spoorlijn Zwolle-Kampen afgerond. In 2017 wordt het grootste deel van de werkzaamheden uitgevoerd. In het voorjaar van 2018 wordt het laatste deel van dit project opgeleverd: de onderdoorgang bij het station Zwolle Stadshagen. Per ingang van de dienstregeling 2018 (op 10 december 2017) gaan de nieuwe elektrische treinen rijden met een stop op het nieuwe station Zwolle Stadshagen. Vanaf december 2017 zal Syntus deze concessie uitvoeren.

Acties

  1. Wij houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden door ProRail voor elektrificatie en snelheidsverhoging Zwolle - Kampen, realisatie van station Zwolle Stadshagen inclusief onderdoorgang en aanpassing van station Kampen.

Toelichting op voortgang

Begin december 2017 maakte ProRail aan de provincie en gemeenten bekend dat de gevraagde snelheidsverhoging van 100 naar 140 km/u tussen station Stadshagen en station Kampen geen doorgang kon vinden. In het project is door ProRail onvoldoende rekening gehouden met de bodemgesteldheid, waardoor het baanvak onvoldoende stabiel is. ProRail heeft hiermee niet voldaan aan haar opdracht om een baanvak te realiseren dat geschikt is voor de gewenste snelheidsverhoging. Hierdoor is station Stadshagen vanaf 10 december 2017 nog niet in gebruik genomen.

ProRail is nu aan zet om met een acceptabele oplossing te komen om station Stadshagen op korte termijn te openen met een betrouwbare dienstregeling en maximale overstapkwaliteit in Zwolle. Daarnaast is ProRail aan zet om de gevraagde snelheidsverhoging alsnog te realiseren.

Financiën

Toelichting op voortgang

Wij stellen u voor om vanuit de reserve Verkeer en Vervoer € 1,78 miljoen toe te voegen aan de begroting van 2018. Hiermee kan uitvoering worden gegeven aan de met het Rijk gemaakte afspraken over de afkoop van de structurele toename van de beheer- en onderhoudskosten. Dit als gevolg de gerealiseerde investeringen op Zwolle-Kampen (elektrificatie). Eveneens worden hiermee de kosten voor het treinvervangend vervoer gedekt. Over de beheer en onderhoudskosten van de niet gerealiseerde snelheidsverhoging is nog geen afspraak gemaakt.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,78 miljoen te onttrekken aan de reserve Mobiliteitsprogramma’s verkeer en vervoer en toe te voegen aan de begroting 2018 van prestatie 4.2.7.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder en opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2032.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Toekomstige ontwikkeling van de Kamperlijn [PS/2013/878] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website ProRail Zwolle - Kampen