4.2.1 Herijking openbaar vervoer

Voor een goede economische bereikbaarheid is een kwalitatief goed en betaalbaar openbaar vervoer systeem belangrijk. Door Provinciale Staten is gekozen voor enerzijds een herinrichting van het openbaar vervoer tot kernnet en een passende mobiliteitsmix en anderzijds een bezuiniging op het voorzieningenniveau. Voor West-Overijssel werken we hieraan in de periode tot en met 2018 met de samenleving en stakeholders. In Twente heeft de vervoerder hiertoe het initiatief genomen en begeleidt de provincie het proces van doorontwikkeling dat tot en met 2019 loopt.

Context

De ombouw van het openbaar vervoer is ingezet in 2014 als uitvloeisel van het in maart van dat jaar vastgestelde Statenvoorstel herijking OV-tactiek en duurt volgens de bijbehorende planning t/m 2018 voort. Het kernnet openbaar vervoer is onderdeel van de Integrale Netwerkvisie Overijssel. De herijking zal in 2018 eindigen, maar de transitie van openbaar vervoer, zoals beschreven in het Koersdocument OV, zal nog de nodige jaren voortgezet moeten worden. Binnen de transitie zoeken wij samen partners naar nieuwe vormen van mobiliteit en blijven we vraag en aanbod op elkaar afstemmen. De voor de transitie opgestelde subsidieregeling "Nieuwe mobiliteit" beperkt zich niet alleen tot West-Overijssel maar betreft geheel Overijssel. In het verlengde van de transitie wikllen wij starten met een nieuw aanbestedingstraject waarin belangrijke voorwaarden worden geschapen om de transitie binnen de concessies te kunnen blijven realiseren.

Acties

  1. Besluit over Nota van Uitgangspunten van een al dan niet gezamenlijke aanbesteding met Gelderland en Flevoland.

  2. Balans opmaken van de herijking.

  3. Binnen de transitie van het openbaar vervoer blijven stimuleren van initiatieven en ontwikkelingen en afstemming van vraag en aanbod.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Wij hebben besloten om een bedrag van € 2,66 miljoen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel over te hevelen naar prestatie 4.2.1 zodat uitvoering gegeven kan worden aan drie projecten die bijdragen aan de transitie van het openbaar vervoer. Het gaat hierbij om de inrichting van het busplatform in Zwolle en projecten maatwerkvervoer in de gemeenten Rijssen-Holten en Olst-Wijhe.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2,66 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de begroting 2018 van prestatie 4.2.1.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie neemt als verantwoordelijke partij voor het openbaar vervoer het initiatief bij de ombouw. De provincie wil de focus leggen bij het kernnet openbaar vervoer en het aanvullend vervoer meer bij gemeenten en samenleving leggen. In samenspraak met die partijen wordt bepaald welke rol de provincie tijdelijk of structureel zou moeten blijven spelen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

Door middel van informatiesessies, gekoppeld met het Koersdocument OV, worden uw Staten zoals gevraagd drie keer per jaar geïnformeerd (Q1, Q2, Q4). Ook het thema Fiets zal in relatie hiermee behandeld worden.