4.8.1 Stimuleren slim gebruik van bestaande netwerken door gedragsverandering

Voor een betere economische bereikbaarheid is ook van belang dat bewuster wordt gekozen hoe, of en op welk tijdstip men zich verplaatst van herkomst naar bestemming. Vaak vervallen mensen in gewoontegedrag waardoor ze bijvoorbeeld dagelijks op vaste tijden de auto pakken. Betere bewustwording van alternatieven om niet, anders of op een ander tijdstip te verplaatsen heeft een positief effect op de economische bereikbaarheid voor die reizigers die wel zijn aangewezen op vaste tijden en bepaalde vervoerswijzen. Een betere bewustwording draagt bij aan slimmer combineren en beter benutten van verschillende vervoersystemen. Hieraan geven wij invulling door het programma Beter Benutten (ondermeer werkgeversaanpak).

Context

Inzetten op bewustwording om bestaande vervoerssystemen en netwerken slimmer te combineren en beter te benutten is relatief vaak goedkoper dan alleen (blijvend) investeren in uitbreiding van infrastructuur. Tevens draagt bewuster reisgedrag en de toepassing van slimme systemen bij aan andere beleidsdoelen als duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid. In Overijssel voeren we samen met bedrijfsleven, instellingen en scholen het Rijksprogramma Beter Benutten uit (liep tot en met 2017) Vanaf 2018 worden de beste projecten waaronder de werkgeversaanpak en fietstimuleringsacties onderdeel van de integrale regionale mobiliteitsaanpak. Zie ook prestatie 4.6.11 Verbetering doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement.

Acties

  1. Samen met het Rijk, regionale overheden en bedrijfsleven in de regio's Zwolle-Kampen, Twente en Stedendriehoek geven vorm aan de verankering en borging van de regionale Beter Benutten programma's in de integrale mobiliteitsaanpak van provincie en gemeenten.

  2. Afronding het programma Ketenmobiliteit.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Ketenmobiliteit

Gezien de voortgang is behoefte aan meer budget. Daarom wordt voor Ketenmobiliteit een bedrag van € 222.000 vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel overgeheveld naar prestatie 4.8.1. De Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor prestatie 4.8.1 is hiermee uitgeput.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 222.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de begroting 2018 van prestatie 4.8.1.

BO MIRT
In het BO MIRT Oost-Nederland is voor 2018 een extra rijksbijdrage van € 2,85 miljoen toegezegd voor Slimme en duurzame mobiliteit (met volgende verdeling: regio Twente € 1 miljoen, regio Zwolle-Kampen € 1 miljoen, regio Stedendriehoek € 0,85 miljoen). Deze middelen worden toegevoegd aan de begroting van 2018 op het moment dat deze zijn gepubliceerd in de circulaire Provinciefonds.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Naast regisseur voor de regionale mobiliteitsaanpak waaronder slimmer reizen en beter benutten zijn we investeerder en uitvoerder op onderdelen, tevens zijn we belangenbehartiger richting het Rijk om zo goed mogelijk aangehaakt te blijven op bestaande en toekomstige Rijksinitiatieven.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Ketenmobiliteit- Investeren in kansrijke relaties OV en fiets [PS/2013/816] (bijbehorend besluit)