4.4.2 Goederenvervoer over Water

Voor een goede economische bereikbaarheid van Overijssel werken we via het uitvoeringsprogramma Goederenvervoer over Water aan het realiseren van een verschuiving van goederenvervoer van weg naar water om het wegennet te ontlasten en de beschikbare capaciteit van het vaarwegennetwerk beter te benutten. Het programma versterkt daarnaast de logistieke sector in Overijssel en levert een bijdrage aan leefbaarheid en veiligheid. Als vervolg op het koersdocument Goederenvervoer en logistek is samen met de logistieke partners een investeringsprogramma uitgewerkt dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Hierbij is het programma verbreed naar multi-/synchromodaal vervoer.

Context

Het programma Goederenvervoer over Water kent ook een link met het programma Beter Benutten via onder meer de bediening van bruggen en sluizen. Uit het onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland ('De vaart erin houden') wordt onderkend dat partijen tijd nodig hebben voor de uitwerking en financiering van plannen en wordt de aanbeveling gedaan om de looptijd van de subsidieregelingen te verlengen. Wij hebben deze aanbeveling overgenomen. Zie ook het statenvoorstel en bijbehorend besluit.

Acties

  1. Uitvoering programma Goederenvervoer over Water

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het is lastig om een goede prognose van de uitputting van de verschillende activiteiten binnen het uitvoeringsprogramma te geven. Er lopen voortdurend gesprekken met gemeenten en bedrijven over aanpassingen aan haven- en vaarweginfrastructuur waarvoor wij subsidieregelingen beschikbaar hebben (Ubs 2.3). Aanvragers (met name gemeenten) hebben moeite om de financiering rond te krijgen. In het onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland ('De vaart erin houden', PS/2017/166) wordt onderkend dat partijen tijd nodig hebben voor de uitwerking en financiering van plannen en wordt de aanbeveling gedaan om de looptijd van de subsidieregelingen te verlengen. Wij hebben deze aanbeveling overgenomen. Bij Monitor Overijssel 2018-II wordt bekeken of op grond van het financiële verloop bijstelling van de begroting 2018 gewenst is. De komende maanden wordt bij de havengemeenten en de watergebonden bedrijven geïnventariseerd of op korte termijn de financiering van kade en vaarwegprojecten kan worden georganiseerd.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Het uitvoeringsprogramma goederenvervoer over water is een Overijssels programma, getrokken door de provincie.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2017.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

 

Mijlpalen:

Statenbrief resultaten uitvoering programma Goederenvervoer over Water.