8.1.1 Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, fase 1

Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, onderdeel van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid, heeft als doel de verbetering van waterveiligheid, een bijdrage leveren aan ruimtelijke kwaliteit, het verbeteren van de toeristisch-recreatieve infrastructuur en de realisatie van ruim 350 ha. nieuwe deltanatuur die is toegevoegd aan het Natuurnetwerk Nederland (voormalige Ecologische Hoofdstructuur). Overige doelen van de gebiedsontwikkeling, buiten het project Ruimte voor de Rivier, zijn verbeteren van de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat van Zwolle-Kampen Netwerkstad en agrarische structuurversterking. Dit doen we samen met twaalf partners. Voor het bereiken van deze doelen realiseren wij het verlagen van het zomerbed van de IJssel (afgerond in 2016), in combinatie met het aanleggen van het Reevediep met bijbehorende recreatiesluis, natuurinrichting en recreatieve voorzieningen.

Context

Het project voeren we uit in samenwerking met Rijkswaterstaat, als onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier. Fase 2 van IJsseldelta wordt versneld uitgevoerd. Tussen dit project en het programma voor fase 2 stemmen we af.

Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling bereidt gemeente Kampen woningbouw voor in het gebied grenzend aan het projectgebied. Het bestemmingsplan hiervoor is in 2015 door de Raad van State vernietigd. De gemeenteraad heeft er mee ingestemd om een bestemmingsplanherziening voor te bereiden, gericht op het alsnog realiseren van fase 1 van het aangepaste woningbouwprogramma voor het dorp Reeve (600 woningen). Het project is volop in uitvoering (realisatiefase). In 2018 worden belangrijke onderdelen van dit project opgeleverd.

 

Acties

  1. Oplevering en overdracht van vrijwel alle objecten projectdeel IJsseldelta Zuid (hoogwatergeul is functioneel inzetbaar eind 2018).

  2. Van de vaargeul en de recreatieschutsluis wordt de provincie eindbeheerder (oplevering en overdracht naar verwachting eind 2018).

  3. Voor het volledig bevaarbaar maken van het Reevediep zijn aanvullende plannen ontwikkeld. Definitieve besluitvorming vindt in het najaar van 2017 plaats. De uitvoering van de maatregelen om de vaargeul volledig bevaarbaar te maken zijn eind 2017, begin 2018 gepland, zodat de vaarverbinding vanaf vaarseizoen 2019 in z’n geheel gebruikt kan worden.

Toelichting op voortgang

Of de vaarverbinding vanaf vaarseizoen 2019 in z’n geheel gebruikt kan worden is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State. In het najaar 2018 is hiervoor de zitting gepland.

Financiën

Toelichting op voortgang

In de Realisatieovereenkomst (PS/2013/240) is afgesproken dat de provincie in dit project bijdraagt voor 34%. In 2018 zal bij de provincie een bijdrage van € 18,5 miljoen in rekening worden gebracht. Daarnaast zijn werkzaamheden (o.a. de bouw van de Reevesluis) overgeheveld naar IJsseldelta fase 2. Het bijbehorende budget ad € 3,2 miljoen zal eveneens in 2018 worden verrekend. Ook is in 2018 een bedrag benodigd voor externe inhuur van € 2 miljoen.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 23,7 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 8.1.1 van de begroting 2018.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Wij zijn mede opdrachtgever van het project en voor 34% risicodragend in de realisatie van de verkorte zomerbedverlaging Beneden-IJssel in combinatie met aanleg hoogwatergeul bij Kampen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Website ruimte voor de rivier IJsseldelta