8.1.6 IJsseldelta, fase 2

Het project IJsseldelta heeft als taakstelling een waterstandsdaling van de IJssel van 41 cm bij Zwolle. In de eerste fase van het project (periode 2010 - 2019) worden het zomerbed van de IJssel bij Kampen verlaagd en een hoogwatergeul aangelegd ten zuiden van Kampen. Om de hoogwatergeul volwaardig te laten functioneren, worden een aantal kunstwerken aangelegd en aangepast. Dit gebeurt in fase 2.

 

De werkzaamheden in de tweede fase (periode 2016 -2022) betreffen de bouw van een nieuwe brug voor de N307 in combinatie met het slopen van de Roggebotkering en de Roggebotsluis, het ver sterken van de Drontermeerdijk, de bouw van een schutsluis in de Reevedam en hoogwatervoorzieningen voor recreatieterrein Roggebot.

Context

De provincie heeft een coordinerende taak voor IJsseldelta fase 2, het vervolg op IJsseldelta fase 1. Verder vindt door de provincie de realisatie plaats van de hoogwatervoorziening van het recreatieterrein Roggebot.

 

Het onderdeel N307 / Roggebot van IJsseldelta fase 2 omvat ook de reconstructie van de N307 aan weerszijden van de nieuwe brug over het Drontermeer. De kosten hiervan worden gedragen door de provincies Flevoland en Overijssel. Realisatie en verantwoording van het Overijssels deel van de N307 vindt plaats onder prestatie 4.6.6 N307.  Deze gebiedsontwikkeling bevindt zich in de planuitwerkingsfase.

 

De einddatum is Q2 2019, dan wordt de projectbeslissing genomen door het ministerie van I&M. Deze markeert de overgang van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase. Voor de realisatiefase worden nieuwe afspraken gemaakt over de projectleiding.

Acties

  1. Wij bereiden vanuit onze coördinerende rol mede namens de partners de projectbeslissing voor van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), verantwoorden halfjaarlijks aan het Ministerie van I&M over doelrealisatie, financiën en planning en stellen het gezamenlijk kader op voor Ruimtelijke kwaliteit en bewaken dit.

  2. We bereiden de realisatie van de hoogwatervoorziening ten behoeve van het recreatieterrein Roggebot voor.

  3. Voor N307 zie prestatie 4.6.6.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Er is inmiddels gekozen voor een regiemodel. Dit betekent dat in dit model de partners nadrukkelijk voor hun deelproject verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van de projectbeslissing (MIRT 3), verantwoording afleggen over doelrealisatie, financien en planning aan de Staat. Het opstellen van het kader voor Ruimtelijke kwaliteit is inmiddels gerealiseerd.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Overall coördinatie en management deelprojecten

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Mijlpalen:

Geen. Voorkeursbeslissing is genomen in 2016, projectbeslissing in 2019.