8.1.2 Ontwikkelopgave Natura 2000

Samen met veertien partners realiseren wij de doelstellingen voor de Natura 2000-gebieden, waarbij tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk is. Hierdoor ontstaat een goede balans tussen ecologie en economie. We zorgen voor een snelle en slagvaardige realisatie van de Ontwikkelopgave Natura 2000 en voeren maatregelen uit in en rond de Natura 2000-gebieden. Daarnaast hebben wij de ambitie om op basis van vrijwilligheid met de uitvoering van de verbetervoorstellen van de partners circa 500 hectare natuur te realiseren en daarmee het NatuurNetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur - EHS) af te ronden.

Context

De planuitwerkingsfase wordt getrokken door meerdere partners van “Samen werkt beter”. Onze insteek daarbij is een toekomstbestendige invulling. Zelfrealisatie heeft daarbinnen onze voorkeur. Dat houdt in dat we het eigendom bij anderen laten en afspraken maken over de uitvoering van de benodigde maatregelen. In 2018 zetten wij de gesprekken daartoe met de grondeigenaren voort. Dit alles overeenkomstig de beschikbare wettelijke instrumenten en de door ons opgestelde interventieladder die ook ten grondslag ligt aan de door ons vastgestelde verwervingsplannen.

Dit programma bevindt zich in de overgang van programmering naar realisatiefase, in 2018 worden voor de betreffende gebieden met de Swb-partners nadere afspraken gemaakt en de projectorganisaties daarvoor ingericht.

Acties

  1. Wij ronden in 2018 voor de meeste Natura-2000 gebieden de (voor)ontwerp ruimtelijke plannen af, met uitzondering van de later gestarte gebiedsprocessen.

  2. Wij zorgen samen met de terreinbeherende organisaties en Overijssels Particulier Grondbezit voor de start van de feitelijke uitvoering van de maatregelen binnen de Natura 2000 gebieden (de zogenaamde interne maatregelen).

  3. Wij stimuleren de totstandkoming van de afronding van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) via de zogenoemde verbetervoorstellen. Deze verbetervoorstellen zijn op voorspraak van partners in het beleid verankerd in 2013 en hebben anders dan de dwingende PAS / Natura 2000 opgave een vrijwillig karakter. Voor de afronding van de verbetervoorstellen zijn diverse partners uit Samen werkt beter verantwoordelijk. De provincie faciliteert de ontwikkeling van de verbetervoorstellen.

  4. Wij voeren gesprekken met alle eigenaren in de gebieden waar de planuitwerking loopt met betrekking tot de zelfrealisatie of het beschikbaar krijgen van de benodigde gronden en de schadeloosstelling die daarbij hoort.

  5. Wij voeren een herijking uit van de financiële onderbouwing van haalbaarheid en betaalbaarheid van de resterende opgave, zoals afgesproken in PS/2014/62.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Lonnekermeer is een van de Natura2000-gebieden waar in het kader van de Ontwikkelopgave Natura 2000 maatregelen voor natuurbehoud en –herstel nodig zijn. Een van de maatregelen in het door GS vastgestelde inrichtingsplan is de aanpassing van de Blankenbellingsbeek. Vanwege het directe effect op de instandhouding van de habitats is ervoor gekozen om de realisatie van een nieuw te graven deeltracé van de Blankenbellingsbeek mee te nemen in het gebiedsproces.

Het nieuwe tracé van de Blankenbellingsbeek wordt aan de zuidzijde van Vliegveld Twente gerealiseerd. Het vormt de verbinding tussen de ingerichte EHS op de voormalige luchthaven Twente en het Natura 2000-gebied Lonnekermeer. De beek kruist de provinciale weg N737 (Vliegveldweg), en ter plekke is een faunapassage onder deze weg nodig. De aanleg van deze duiker met faunapassage wordt gecombineerd met de herinrichting van de N737, die volgens huidige planning in 2019 wordt uitgevoerd. De begrote kosten, ad. € 215.000, voor de duiker met faunapassage komen ten laste van de Ontwikkelopgave, en worden via deze begrotingswijziging overgeheveld naar het investeringsbudget voor de aanpassing van de N737.

Wij stellen u voor om vanuit de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland € 215.000 over te hevelen naar de Reserve dekking kapitaallasten activa.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Wij vervullen meerdere rollen, namelijk die van regisseur, opdrachtgever, investeerder en faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Website ontwikkelopgave Natura 2000