8.1.3 Noordoost-Twente

De gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente heeft als doel het geven van een sociaal-economisch impuls aan Noordoost-Twente, als antwoord op de gestapelde problematiek van demografie, economie en natuur en landschap. Samen met de gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Losser, Oldenzaal en het waterschap Vechtstromen realiseren wij flankerende maatregelen voor het uitvoeren van herstelmaatregelen van Natura 2000 gebieden.

Context

De afgelopen jaren hebben we met de gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente gestreefd naar een sociaaleconomische impuls voor Noordoost-Twente, als antwoord op de gestapelde problematiek. Binnen deze problematiek heeft de natuuropgave nog beperkt aandacht gekregen door  vertraging rond de besluitvorming over de PAS. Nu de Ontwikkelopgave Natura 2000, die relatief zwaar drukt op Noordoost-Twente, op stoom komt, kan de gebiedsontwikkeling deze impuls het beste ondersteunen door flankerend aan de Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur / Natura 2000 te zorgen voor extra financiële ruimte om beweging mogelijk te maken. Wel behoudt het programma eigen projecten en resultaten. Deze gebiedsontwikkeling bevindt zich in de realisatiefase.

Acties

  1. Realisatie platformroutes Noordoost-Twente

  2. Ondersteunen 2 Pilots nieuwe samenwerkingen recreatie, zorg en maatschappij

  3. Starten 2 majeure projecten uitvoeringsprogramma

  4. Ondersteunen van 5 flankerende projecten t.b.v. Natura 2000

  5. Voortzetten experimenten overheidsparticipatie

Toelichting op voortgang

Actie 4: Het concreet benoemen van flankerende projecten is afhankelijk van de inrichtingsmaatregelen voor de N 2000 gebieden. Deze zijn nog niet volledig uitgewerkt. Deze uitwerking wordt eind 2018 verwacht. Bij Monitor II komen wij terug op de stand van zaken.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Wij faciliteren de trekkers van de gebiedsprocessen. Daarnaast ondersteunt de gebiedsontwikkeling diverse majeure projecten waarbij het initiatief ligt bij de partners of de samenleving.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsbesluit gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente [PS/2012/890] (bijbehorend besluit)

Project website:

   

Mijlpalen:

2 start-/openingshandelingen voor Bestuurlijk Opdrachtgever