1.4.3 IJssel-Vechtdelta

Het programma IJssel-Vechtdelta draagt bij aan duurzaam veilig en klimaatbestendig wonen, werken en recreëren in de IJssel-Vechtdelta.

Context

Regionale overheden en het Rijk werken samen met bedrijven, onderzoeksinstellingen en inwoners aan de uitvoering van de gezamenlijke strategie meerlaagse veiligheid [zie prestatie 1.4.1] en klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta. Hiermee worden de Deltabeslissingen uitgevoerd en wordt IJssel-Vechtdelta als landelijke proeftuin in het Deltaprogramma verder uitgebouwd. We geven hiermee uitvoering aan de Statenbesluiten: PS/2012/133, PS/2012/843, PS/2013/979, PS/2014/973. IJssel-Vechtdelta is tevens één van de twee regio's in Overijssel die onderdeel uitmaakt van Living Lab Overijssel [zie prestatie 1.4.2].

Acties

  1. Wij voeren de strategie 'leven met water' meerlaagse veiligheid en klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta uit.

  2. Wij realiseren minimaal twee praktijkvoorbeelden van deltaproof ontwikkelen op basis van het door uw Staten vastgestelde uitvoeringsprogramma.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Gezien de voortgang is behoefte aan meer budget. Daarom wordt voor nieuwe projecten een bedrag van € 135.000 vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel overgeheveld naar prestatie 1.4.3. Daarnaast ontvangen wij ter dekking van de kosten van het programmabureau € 65.000 van waterschappen en gemeenten. De begroting wordt met deze bijdragen opgehoogd.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 135.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de begroting 2018 van prestatie 1.4.3.

Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten om een bedrag van € 65.000 toe te voegen aan de begroting van 2018 voor prestatie 1.4.3 (zowel de baten als de lasten; bijdragen derden).

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we als Provincie in dit programma situationeel onze rol of rollen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Website IJssel-Vechtdelta