1.3.1 Stimuleren en faciliteren van de concurrentiekracht in de stedelijke netwerken

Om de concurrentiekracht van de stedelijke netwerken optimaal te benutten  en de leefbaarheid te behouden dan wel te verbeteren is een actieve rol van de provincie in het stedelijk gebied noodzakelijk. Hierbij leggen we actief de verbinding tussen het ruimtelijk (deze opgave) en het economisch domein [zie 5. Regionale economie].

Context

Samen met de stedelijke netwerken ontwikkelen we programma’s gericht op:

  • Het actief benutten van de uitkomsten van het onderzoek De Kracht van Oost Nederland.
  • Stimuleren en faciliteren van organische en flexibele ontwikkelingen, ingebed in een langere termijn perspectief op de ruimtelijk-economisch ontwikkeling van de stedelijke netwerken [zie ook prestatie 1.3.2].
  • Stimuleren van regionale samenwerking, gericht op complementariteit en connectiviteit binnen en tussen de stedelijke netwerken.
  • Ook het bestaande investeringsprogramma Netwerksteden draagt bij aan de concurrentiekracht van de Overijsselse steden.

Acties

  1. Wij voeren de lopende afspraken uit ontwikkelagenda’s, werkprogramma’s en/of bestuursovereenkomsten van Netwerkstad Twente, Stedendriehoek-Deventer en Zwolle Kampen Netwerkstad-Spoorzone Zwolle uit.

  2. Wij voeren samen met partners de Overijsselse Agenda Stad uit en geven daarmee invulling aan de Europese Urban Agenda en de landelijke Agenda Stad.

  3. Wij stimuleren toekomstbestendigheid en vitaliteit in kleinere kernen onder andere via de subsidieregeling Leefbaarheid Kleine Kernen

Toelichting op voortgang

Zoals ook al vermeld in de 2e monitor en het jaarverslag 2017 is de planning voor de oplevering van de busbrug in Zwolle uitgesteld van augustus 2018 tot januari 2019. Reden hiervoor is de planning van de treinvrije periodes die nodig zijn om de busbrug te plaatsen. De treinvrije periodes worden door Prorail -op landelijk niveau- in het jaar voorafgaand aan de daadwerkelijke bouw vastgesteld en zijn voor het emplacement Zwolle sinds augustus 2017 bekend. Het project volgt inmiddels deze nieuwe planning, in het weekend van 20 mei 2018 is de busbrug over de sporen geplaatst.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

B. Boerman, M. van Haaf, A. Traag, H. Maij

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 bepalen wij onze rol en samenwerkingspartners in de stedelijke netwerken aan de hand van de maatschappelijke opgave. Wij maken aan de voorkant duidelijk vanuit welke rol wij handelen en wat onze inzet is.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee