1.3.2 Stadsbeweging

In en rond binnensteden kan de leefbaarheid en economische positie van steden onder druk komen te staan door leegstand en verpaupering van gebouwen. Daarom dragen we bij aan vitale binnensteden door het stimuleren van ontwikkeling en beweging. Daarvoor gaan we meedoen in transformatieprocessen maar ook gebruikers, marktpartijen en overheden met elkaar in contact brengen, zodat we van elkaar leren, kennis met elkaar delen en elkaar inspireren.

 

 

 

Context

Het gaat om de bestaande gebouwen en gebieden gericht te  transformeren, beheren, renoveren en onderhouden. De opgave is om aan te sluiten op de vraag van gebruikers en initiatiefnemers. Initiatiefnemers en andere partijen in de samenleving kunnen van elkaar leren en elkaar inspireren met goede ideeën.  Deze samenwerking organiseert zich niet vanzelf, maar heeft soms een extra impuls nodig. Die impuls willen wij bieden (zie ook prestatie 1.1.2 en prestatie 1.1.3). Wij stimuleren daarnaast ook specifiek regionale afstemming aansluitend bij de Agenda Stad (zie ook prestatie 1.3.1).

Acties

  1. Wij voeren het Investeringsbesluit Stadsbeweging uit.

  2. Wij informeren uw Staten over de evaluatie van de eerste periode Stadsbeweging.

  3. Wij nemen een besluit over de inzet voor de tweede periode Stadsbeweging.

  4. Wij informeren uw Staten over de inspanningen van de stadsbeweging en waar mogelijk over de resultaten en effecten die dit oplevert.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

In 2017 hebben wij op basis van de evaluatie van de Stadsbeweging besloten de tweede € 5 miljoen voor de Stadsbeweging in 2018 en 2019 in te zetten (PS/2017/976). Voor 2018 is daarvoor in eerste instantie € 500.000 in de begroting opgenomen. Conform ons besluit uit december 2017 en op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,5 miljoen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel over te hevelen naar prestatie 1.3.2.

Tevens staat de evaluatie van de Stadsbeweging aan de basis van een kapitaalverstrekking van € 1 miljoen aan de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO). Hierdoor neemt onze financiële vaste activa met € 1 miljoen toe. Ter financiering dient dit bedrag conform ons financieel beleid te worden toegevoegd aan de Algemene financieringsreserve.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,0 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel (prestatie 1.3.2) en toe te voegen aan de Algemene Financieringsreserve.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Conform het Kompas 2020 kiezen we in deze opgave situationeel onze rol

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. In september 2016 is het Statenvoorstel Stadsbeweging (PS/2016/716) in Provinciale Staten vastgesteld (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

Wij informeren uw Staten over de evaluatie van de eerste periode Stadsbeweging (zie PS/2017/976).