1.2.1 Stimuleren en faciliteren ontwikkelen met kwaliteit in het landelijk gebied

Het landelijk gebied draagt bij aan het vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven door het bieden van een groene woonomgeving, voedsel, rust en natuur. We werken daarom vanuit de 'streek' benadering aan de symbiose tussen stad en ommeland. In het landelijk gebied stimuleren we initiatieven die een toevoeging zijn aan de ruimtelijke kwaliteit en verbinding zoeken met de omgeving. Dit doen we door initiatiefnemers te helpen om tot kwalitatief goede plannen te komen.

Context

Het beleid in de provinciale Omgevingsvisie is gericht op de balans tussen ontwikkelingen en kwaliteit.

Acties

  1. Wij zetten ontwerpateliers door AtelierOverijssel in voor de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving en andere verbeteracties ruimtelijke kwaliteit.

  2. Wij stimuleren de gebiedsgerichte inzet verbetering ruimtelijke kwaliteit door gemeenten en particulieren

  3. Wij faciliteren en ondersteunen de aanpak van Vrijkomende Agrarische Bebouwing

  4. Wij actualiseren het werkboek Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

  5. Wij doen en stimuleren studies, workshops, onderzoeken, visievorming en kennisbijeenkomsten. Hiermee ontwikkelen en verspreiden we samen met partners kennis.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Voor 2018 is in eerste instantie € 500.000 in de begroting opgenomen. Gezien de voortgang is behoefte aan meer budget. Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 150.000 vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel over te hevelen naar prestatie 1.2.1.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Faciliteerder. Wij introduceren al in de ontwerpfase ruimtelijke kwaliteit in ruimtelijke plannen in het landelijk gebied. Uitvoering door initiatiefnemers en gemeenten.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016 [PS/2015/687]. Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.

Mijlpalen:

Wij bieden u het plan van aanpak voor de vrijkomende agrarische bebouwing aan conform de Motie Hof c.s (najaar 2018)