3.4.6 Verbetering van de verkaveling van de landbouw

Een goede verkaveling is belangrijk voor een toekomstbestendige agrarische sector. Door deze verbeterde verkaveling werken wij aan een aantrekkelijk landelijk gebied met een betere balans tussen economie & natuur.

Context

Wij hebben de ruimtelijke randvoorwaarden voor de agrarische sector vastgelegd in onze Omgevingsvisie. Wij ondersteunen de sector door bij te dragen aan de verbetering van de verkaveling. In 2012 hebben wij met incidentele middelen een uitvoeringsprogramma landbouwstructuurversterking 2012 - 2015 opgesteld. De uitvoering hiervan loopt tot en met 2018. Landbouwstructuurversterking hebben wij ook opgenomen als prioriteit in het nieuwe plattelandsontwikkelingsprogramma (POP 2014 - 2020).

Acties

  1. Wij voeren vrijwillige planmatige kavelruilprojecten uit, met als doel een landbouwkundige structuurverbetering van minimaal 11.200 ha te bereiken eind 2018.

  2. Wij voeren 10 wettelijke verkavelingsprojecten uit, waarvan er in 2018 drie in de afrondingsfase zijn.

  3. In 2018 verkennen wij welk vervolg nodig is op het uitvoeringsprogramma landbouwstructuurversterking.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Subsidieregeling Investeringen in infrastructuur en ontwikkeling modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven

Wij hebben de 'Regeling Investeringen in infrastructuur en ontwikkeling modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven' opgesteld. Op basis van deze regeling worden in het kader van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3) subsidies verstrekt ter verbetering van verkavelingstructuur van landbouwbedrijven. De regeling heeft een openstellingsomvang van € 1,5 miljoen. Het aandeel van de provinciale cofinanciering hierin, ter grootte van € 750.000, komt ten laste van de middelen die voor prestatie 3.4.6 beschikbaar zijn in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Op basis van ontvangen aanvragen hebben wij € 460.000 provinciale cofinanciering toegevoegd aan de begroting 2018.

Op basis van de spelregels van de Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.4.6 een budget van € 460.000 toe te voegen aan de begroting 2018 en te onttrekken uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Revolving Fund

Voor het realiseren van landbouwdoelen heeft de provincie in 2002 het Revolving Fund ingesteld. Als gevolg van het opheffen van Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn de gronden in 2014 juridisch overgedragen aan de provincie, waardoor het Revolving Fund in 2014 is gewijzigd van een financieringsfonds naar een voorraadpositie.

Algemeen uitgangspunt van het Revolving Fund is dat dit een meerjarig budgettair neutraal resultaat oplevert voor de provincie. Het resultaat over de jaren kan echter wel fluctueren, zo is in 2014 een voorziening getroffen van € 0,35 miljoen ten laste van de algemene middelen, in 2015 was er een positief transactieresultaat van ruim 0,7 miljoen en is € 0,2 miljoen van de getroffen voorziening uit 2014 weer vrijgevallen. Tot slot is op het Revolving Fund in 2016 een neutraal resultaat gerealiseerd en in 2017 een voorziening getroffen van last van ruim 0,3 miljoen ten last van de algemene middelen.

Op basis van verkopen in 2018 is momenteel een transactieresultaat gerealiseerd van € 0,38 miljoen. Dit bedrag zal afhankelijk van andere aan- en verkopen nog kunnen dalen of stijging in 2018. Ook het afdekken en actualiseren van waarderisico op de Revolving Fund grondbezit kan leiden tot een extra last. Een positief of negatief resultaat komt bij de jaarrekening 2018 ten gunste of ten laste van de algemene middelen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: