3.2.2 Optimalisatie uitvoering Programmatische Aanpak Stikstof

Een goed functionerende en actuele Programmatische Aanpak Stikstof is essentieel voor het realiseren van onze ambitie om te komen tot een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen economie en natuur. Wij werken samen met het Rijk aan het verbeteren van de Programmatische Aanpak Stikstof.

Context

De Programmatische Aanpak Stikstof is op 1 juli 2015 in werking getreden. Wij werken samen met het Rijk en andere provincies aan de optimalisatie van het programma. Hierbij richten wij ons op een stabiel programma gericht op het verbeteren van de uitvoering via vergunningverlening, toezicht en handhaving, de realisatie van de ontwikkelopgave en de (juridische) borging van het programma. In 2018 breekt een volgende mijlpaal aan, omdat op dat moment de eerste periode van drie jaar wordt afgerond en de tweede periode van drie jaar start.

Acties

  1. Implementeren van de landelijke herziening 2018 van de Programmatische Aanpak Stikstof.

  2. Actualiseren van 20 provinciale gebiedsanalyses als onderdeel van de landelijke herziening van de Programmatische Aanpak Stikstof.

  3. Inhoudelijk bijdrage leveren aan de landelijke evaluatie van de Programmatische Aanpak Stikstof.

Toelichting op voortgang

Naar verwachting zal deze zomer het Europese Hof een advies uitbrengen over de juridische houdbaarheid van het PAS. Daarnaast wordt dit jaar het PAS herzien, inclusief het rekenmodel AERIUS. De berekeningen die het RIVM uitvoert aan het model AERIUS zijn complex en omvangrijk. Door technische tegenslagen lopen deze berekeningen uit. Op dit moment is door deze externe factoren niet duidelijk wanneer de herziening van het PAS zal zijn afgerond. Dat betekent dat de implementatie van de landelijke herziening van de PAS in 2018 onzeker is.

Financiën

Toelichting op voortgang

De kosten voor beheer en ontwikkeling AERIUS en programmamanagement zijn vanaf 2017 fors hoger. Deze meerkosten werken structureel door naar 2018 en verder. Deze meerkosten zullen in de BIJ12 begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 worden verwerkt en in het IPO-bestuur voor besluitvorming worden aangeboden (najaar 2018).

Het Overijssels aandeel in de meerkosten is naar verwachting ruim € 200.000. Bij de 2e monitor 2018 zullen wij hierop terugkomen als ons aandeel is vastgesteld. Wanneer deze tegenvaller zich voordoet, komt hij ten laste van de uitvoeringsreserve NNN

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie heeft als rol het uitvoeren van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: