3.2.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

Met de afronding van de pMJP-projecten gericht op natuurontwikkeling dragen wij bij aan een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen economie en ecologie.

Context

Via het project Natuurrealisatie Reggedal bij Enter leveren wij in 2018 een oppervlakte van 115 hectare nieuwe natuur op. Voor de afrondende realisatie van de (particuliere) natuurontwikkelingopgave hebben wij eerder aangegeven kans te zien om onze doelstelling in het particulier natuurbeheer via “andere wegen” te realiseren. Hiervoor zijn twee tenders gestart: één gericht op circa 70 ha nieuwe natuur en één voor een kwaliteitsimpuls in bestaande natuur. Tot en met 2023 verzorgen wij jaarlijks de administratieve afhandeling van de leningen van voor 2007, die zijn verstrekt aan het Groenfonds ten behoeve van particuliere natuurrealisatie.

Acties

  1. Wij realiseren het project Reggedal bij Enter in 2018. Financiële afronding in 2019.

  2. Wij voeren de Tender Particuliere Natuurrealisatie uit gericht op circa 70 ha nieuwe natuur. In 2018/2019 ligt het zwaartepunt op het verlenen van subsidie. De projecten komen in de periode daarna tot fysieke realisatie en afronding.

  3. Wij voeren de Tender Kwaliteitsimpuls bestaande natuur uit gericht op het nemen van maatregelen binnen bestaande natuur om de natuurkwaliteit te verhogen. In 2018/2019 ligt het zwaartepunt op het verlenen van subsidie.

  4. Wij handelen jaarbijdrage Groenfondsleningen ten behoeve van particuliere natuurrealisatie (SKNL) administratief af

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Aanloopkosten vergunningverlening en formuleren gezamelijk beleid Omgevingsdiensten

Per 1 januari 2017 zijn de huidige Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Flora- en Faunawet opgegaan in de Wet natuurbescherming. Deze vergunningsverleningstaak is nieuwe en leidt vanaf 2017 tot extra personeelskosten die niet volledig gedekt worden met leges. In 2017 zijn de extra kosten incidenteel gedekt uit het gereserveerde frictiekostenbudget landelijk gebied. Voor 2018 hebben wij besloten om de verwachte extra inhuurkosten € 85.000 te dekken uit het frictiekostenbudget. In de perspectiefnota 2019 is structurele dekking geregeld voor deze extra taak.

Daarnaast is voor het formuleren van gezamenlijk beleid voor de ingebrachte taken van de provincie en gemeenten bij de Omgevingsdiensten een projectleider ingehuurd om dit gezamenlijke beleid op te stellen. Een deel van deze kosten, ad. € 30.000, kan gedekt worden uit het gereserveerde frictiekostenbudget landelijke gebied.

Op basis van de spelregels Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 115.000 toe te voegen aan prestatie 3.2.3 en te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Integrale en sectorale projecten

Binnen deze prestatie wordt onder andere uitvoering gegeven aan de afronding van integrale en sectorale projecten voor bestuurlijke verplichtingen binnen de Natuurnetwerk Nederland. Binnen de sectorale projecten valt onder andere het project Olde Maten. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een claim nadeelcompensatie op grond van artikel 7.14 van de Waterwet goedgekeurd. De maatregelen om de vernattingsschade bij een woning in de Olde Maten op te heffen komt voor rekening van de provincie.

Op basis van de spelregels Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 70.000 toe te voegen aan prestatie 3.2.3 en te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Tender particuliere natuurontwikkeling

Bij de monitor Overijssel 2016-I is besloten om € 6 miljoen van de middelen voor particuliere natuurontwikkeling in te zetten voor de Tender nieuwe particuliere natuuraanleg- en beheer. In 2018 is momenteel € 3 miljoen in begroting opgenomen voor het realiseren de Tender. Op basis  van het verwachte bestedingsritme zal € 1,5 miljoen in een later jaar worden gerealiseerd.

Op basis van de spelregels Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 1,5 miljoen door te schuiven naar jaarschijf 2020.

Faunabeheereenheid

In het kader van de verdere professionalisering van de Faunabeheereenheid Overijssel is een aanvullende subsidie verleend van € 162.000. Deze extra subsidie kan gedekt worden uit het gereserveerde frictiekostenbudget landelijk gebied. Het voorstel daartoe is opgenomen bij prestatie 3.3.8.

   

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Bij deze prestatie hebben wij een opdrachtgevende en faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2023.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Inrichting Landelijk Gebied. Voorstel voor indicatieve verdeling van het budget uit het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 [PS/2012/437] en bijbehorend besluit.