3.1.3 Beheer natuurterreinen

Het beheer van bestaande natuurterreinen en landschapselementen is nodig om een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen natuur en economie te realiseren. Met de subsidieregeling voor Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel natuurbeheer, ondersteunen wij terreineigenaren, waaronder particulieren, bij het beheer van natuurgebieden en landschapselementen binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland.

Context

Als gevolg van de decentralisatie van de natuuropgave van het Rijk naar de provincies, is ook de verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer bij de provincies komen te liggen. In afstemming met terreineigenaren en natuurcollectieven leggen wij in het natuurbeheerplan vast waarvoor subsidies voor natuurbeheer aangevraagd kunnen worden. Het betreft hier beheer op basis van bestaande contracten binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland. Binnen Natuurnetwerk Nederland is het ook mogelijk nieuwe contracten te sluiten. Afhankelijk van de uitvoering van de ontwikkelopgave (prestatie 8.1.2 Ontwikkelopgave Natura 2000) wordt het aantal hectares te beheren en te subsidiëren natuur de komende jaren mogelijk groter. Hiervoor zijn de uitkomsten uit de gebiedsprocessen bepalend. Wij stimuleren natuurbeheerders het beheer beter af te stemmen met natuurbeheerders in agrarisch gebied.

Acties

  1. Wij subsidiëren het beheer van 46.000 – 48.000 hectare natuur, afhankelijk van de subsidieaanvragen en contracten die worden voortgezet.

  2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Zoals vermeld onder 'context' is het mogelijk om binnen Natuurnetwerk Nederland nieuwe beheer contracten af te sluiten. Tevens wordt het te beheren aantal hectares als gevolg van de ontwikkelopgave (prestatie 8.1.2) groter.

Als gevolg van nieuwe  beheercontracten door het succes van collectieven en de uitbreiding van beheer binnen het ontwikkelopgave gebied Weerribben-Wieden hebben we besloten om het budget voor natuurbeheer te verhogen met € 1,2 miljoen.

Deze extra uitgaven worden gedekt uit de beschikbare middelen in de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het effect op de toereikendheid van de middelen in deze reserve nemen wij mee in de vierjaarlijkse evaluatie van de Uitvoeringsreserve NNN, die wij in de loop van 2018 voor het eerst aan u voorleggen.

Op basis van de spelregels van de uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland hebben wij besloten het budget 2018 voor prestatie 3.1.3 te verhogen met € 1,2 miljoen ten laste van de uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij een faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel uitvoeringsreserve EHS (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland) [PS/2014/62] (bijbehorend besluit).