3.1.4 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

Naast het beheer van natuurterreinen levert het agrarisch natuurbeheer een belangrijke bijdrage aan het realiseren van een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen natuur en economie. Met de subsidieregeling voor Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuurbeheer, ondersteunen wij beheerders, waaronder agrariërs en particulieren, bij het beheer van natuurwaarden op en direct grenzend aan landbouwgrond binnen en buiten het Nationaal Natuurnetwerk.

Context

Sinds 2016 kunnen alleen nog agrarische collectieven subsidie aanvragen. Deze collectieven kunnen contracten sluiten met agrariërs en particulieren met landbouwgrond en dienen in overleg te gaan met relevante partners (waaronder terreinbeheerders en waterschappen) over de uitvoering. De subsidieregeling voor natuur- en landschapsbeheer wordt landelijk zoveel mogelijk uniform uitgevoerd. Afhankelijk van de uitvoering van de ontwikkelopgave (prestatie 8.1.2, Ontwikkelopgave Natura 2000) wordt het aantal contracten de komende jaren mogelijk groter.  Vooralsnog betreft deze prestatie alleen (vrijwillig) beheer binnen de in het natuurbeheerplan vastgestelde leefgebieden, buiten het Uitwerkingsgebied Ontwikkelopgave Natura 2000, tenzij anders bepaald door de uitkomsten van de gebiedsprocessen.

Acties

  1. Wij subsidiëren 3.200 – 4.800 hectare agrarisch natuurbeheer, afhankelijk van subsidieaanvragen en contracten die worden voortgezet.

  2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

De verantwoordelijkheid voor de financiering van de uitvoeringskosten voor het agrarisch natuurbeheer door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is met ingang van 2017 verschoven van het rijk naar de provincies. De afgesproken rijksbijdrage is gedurende de eerste jaren niet dekkend. Bij de jaarrekening 2017 is over 2017 een tekort gerapporteerd van € 487.000. Voor de jaren 2018 tot en met 2020 neemt dit tekort af van € 353.000 in 2018, € 225.000 in 2019 en € 96.000 in 2020. Dit tekort dekken wij vanuit de voor deze prestatie beschikbare middelen in de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve NNN hebben wij voor prestatie 3.1.4 in 2018 € 353.000, in 2019 € 225.000 en 2020 € 96.000 extra onttrokken aan de voor de prestatie beschikbare middelen in de Uitvoeringsreserve NNN.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel uitvoeringsreserve EHS (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland) [PS/2014/62] (bijbehorend besluit).