3.1.2 Robuuste condities voor planten en dieren

De hoeveelheid planten- en diersoorten is een graadmeter voor de gezondheid van onze natuur. We streven naar een diverse en rijke natuur zodat ecosysteemdiensten blijven functioneren. We richten ons daarbij in de eerste plaats op het creëren van gunstige (milieu)condities voor diverse natuur en waar nodig op de bescherming van specifieke planten- en diersoorten.

 

Context

In het koersdocument natuur voor elkaar, dat is ontwikkeld als bouwsteen voor de provinciale natuurvisie, is een aanpak uitgewerkt om te zorgen voor robuuste condities voor wilde planten en dieren. Samen met onze partners hebben we bepaald dat het uitvoeren van maatregelen om condities te verbeteren daarbij prioriteit heeft. Daarnaast heeft natuurinclusief bouwen prioriteit, uitgewerkt in prestatie 3.3.7 Stimuleren natuur inclusief denken en werken. In 2018 wordt de regeling Natuurbescherming verwacht waarin de minister invasieve exoten aanwijst. Exoten kunnen voor overlast en schade zorgen. De wet Natuurbescherming bepaalt dat wij er zorg voor dragen dat het aantal invasieve exoten zoveel mogelijk worden teruggebracht.  

Acties

  1. Wij ontwikkelen maatregelen om de condities voor soorten te verbeteren.

  2. Stimuleren dat kennis over soorten wordt gedeeld en ontsloten, ten behoeve van optimaliseren van maatregelen.

  3. Stimuleren van activiteiten om de samenleving te betrekken bij de soorten die Overijssel rijk is, bijvoorbeeld via icoonsoorten.

  4. Stimuleren dat ruimtelijke ontwikkelingen en soortenbescherming pro-actief worden gecombineerd via bijvoorbeeld soortenmanagementplannen.

  5. Uitwerking zorgplicht invasieve exoten.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is initiatiefnemer en organisator.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee