3.3.8 Faunabeheer

Wij werken aan de balans tussen soortenbescherming en economische belangen. Het beleid is gericht op zo min mogelijk ingrijpen in populaties; we proberen problemen te voorkomen. Als ingrijpen toch nodig is, richten we ons op het oplossen van de oorzaak en daarna op bestrijding van de gevolgen. Daar waar de schade aan o.a. gewassen het maatschappelijk aanvaardbare risico te boven gaat wordt - onder voorwaarden- schade vergoed.

 

Context

De Faunabeheereenheid Overijssel (FBE: een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van agrariërs, jachthouders, terreinbeherende organisaties en een maatschappelijke organisatie) geeft op planmatige wijze uitvoering aan het beheer van beschermde diersoorten en voorkomt en bestrijdt schade aan landbouwgewassen, vee en flora en fauna. Dit is beschreven in het Faunabeheerplan. De leden van de Wildbeheereenheden voeren dit uit. Het huidige Faunabeheerplan loopt tot september 2019. In 2018 stelt de Faunabeheereenheid een nieuw plan op. Wij verlenen subsidie aan de FBE op basis van een ingediend werkplan voor de te verrichten werkzaamheden. Daarnaast geven wij BIJ12 (de uitvoeringsorganisatie voor de samenwerkende provincies) kaders voor het vergoeden van schade en sturen we als gezamenlijke provincies onderzoek naar middelen voor schadepreventie en bestrijding aan.

Acties

  1. Wij ronden de evaluatie van het provinciale faunabeleid (bijvoorbeeld verordening en beleidsregels) af.

  2. Wij leveren desgevraagd input aan de faunabeheereenheid voor de evaluatie van het faunabeheerplan die zij uitvoeren.

  3. Wij verlenen subsidie aan de Faunabeheereenheid.

  4. Wij onderzoeken welke acties nodig zijn om robuuste populaties zoveel mogelijk in balans te brengen met menselijk gebruik om daarmee overlast te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn dat wij de waterschappen ondersteunen bij het opstellen van een protocol voor de bever en interprovinciaal werken aan een protocol voor de wolf.

  5. Wij vergoeden faunaschade (onder voorwaarden). Dit wordt uitgevoerd door BIJ12.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Faunabeheereenheid

In het kader van de verdere professionalisering van de Faunabeheereenheid Overijssel is een aanvullende subsidie verleend van € 162.000. Deze aanvulling kan gedekt worden uit het gereserveerde frictiekostenbudget landelijk gebied (prestatie 3.2.3). Daartoe stellen wij u voor om van de beschikbare middelen voor prestatie 3.2.3 in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 162.000 toe te voegen aan de begroting 2018 van prestatie 3.3.8.

Schade-uitkeringen Faunafonds

Evenals in 2017 verwachten wij in 2018 een overschrijding op het budget van faunaschade. Omdat wij van het Faunafonds nog geen prognose hebben ontvangen voor 2018 kunnen wij de verwachte omvang van de schade-uitkering nu nog niet bepalen. Bij de 2e Monitor 2018 denken wij u dit inzicht wel te kunnen geven.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Initiatiefnemer, ontwikkelaar, faciliteerder

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: