5.1.3 Beheer bestaande participaties werklocaties

In het verleden hebben wij de keuze gemaakt om in een aantal specifieke gevallen risicodragend deel te nemen in de ontwikkeling van werklocaties, in samenwerking met gemeenten en / of private partijen. Het betreft hier XL Business Park Twente, Zuiderzeehaven en Special Purpose Vehicle / Stork Hengelo.

Context

De ontwikkeling van de werklocaties wordt opgepakt vanuit zogenaamde verbonden partijen. Wij nemen hierin, naar rato van ons aandeel, een positie in die het mogelijk maakt zeggenschap en sturing uit te oefenen.

Acties

  1. Wij beheren de bestaande participatie werklocatie Zuiderzeehaven.

  2. Wij beheren de bestaande participatie werklocatie SPV Stork / Hengelo.

  3. Wij beheren de bestaande participatie werklocatie XL Business Park Twente (RBT).

Toelichting op voortgang

Naar aanleiding van de BAvA Zuiderzeehaven op 22 november 2017 heeft u op 31 januari 2018 ingestemd met ons voorstel over de beëindiging van de samenwerking Zuiderzeehaven (PS/2017/936). De beëindiging van de samenwerking in de Zuiderzeehaven heeft plaatsgevonden per 1 maart 2018. De besluiten hiertoe zijn op 21 februari 2018 door aandeelhouders en vennoten ondertekend. Door de verkoop van de resterende kavels (13,3 ha) aan gemeente Kampen per 1 maart 2018 is geborgd dat de opgave van de Zuiderzeehaven wordt voltooid. Binnen de regio Zwolle is en blijft de Zuiderzeehaven een succesvol regionaal bedrijventerrein voor watergebonden bedrijvigheid. In de provinciale jaarrekening 2018 zal naar verwachting het exacte bedrag van de fiscale afwikkeling bekend zijn. Op de provinciale begroting is geen voorziening aanwezig. Positief resultaat vloeit toe naar de algemene middelen.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partijen Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V., Openbaar lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twenteen Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. / Beheer B.V.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee