5.2.2 (Grensoverschrijdende) arbeidsmobiliteit

De economie trekt weer aan, maar de economische sectoren in Overijssel ontwikkelen zich met verschillende snelheden. In sommige sectoren is sprake van een krimpende werkgelegenheid, in andere sectoren trekt de werkgelegenheid juist aan. Wij stimuleren de mobiliteit, binnen sectoren, over sectorgrenzen heen en ook over de grens in Duitsland. Het stimuleren van arbeidsmobiliteit in een veranderende arbeidsmarkt is van belang om werknemers aan het werk te hebben en te houden.

Context

(Grensoverschrijdende) arbeidsmobiliteit richt zich op de kwalitatieve en kwantitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. De mismatch op de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren toegenomen in alle Overijsselse regio’s: Zwolle, Twente en Stedendriehoek. Steeds meer ondernemers hebben moeite om hun openstaande vacatures is te vullen. Nieuwe beroepen en banen ontstaan, terwijl er ook werk verdwijnt en er andere -vaak hogere- eisen worden gesteld aan personeel.

 

Het is van belang om extra in te zetten op een leven lang leren. Flexibilisering van de economie en daarmee de arbeidsmarkt vraagt om een andere kijk op onderwijs. Als we de mens geschikt willen houden voor de arbeidsvraag in de regio, moeten we een goed aanbod van her-, om- en bijscholing hebben.

Acties

 1. Wij experimenteren in 2018 met een scholingsfonds in Twente als opvolger van het Sectorplan intersectorale mobiliteit. De regio Twente wil een scholingsfonds in stellen voor het bevorderen van vakmanschap en talentontwikkeling in Twente. Twente loopt in deze ontwikkeling voorop en kan als voorbeeld dienen voor de andere Overijsselse regio’s. We staan ook open voor initiatieven uit andere regio’s.

 2. Wij maken de informatievoorziening voor mensen die over de grens willen werken (arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscale zaken) mede mogelijk. Dit gebeurt vanuit het lopende Interreg A programma UNLOCK

 3. Wij stimuleren de Duitse taal & cultuur in het onderwijs door oa. het ondersteunen van INTERREG projecten die hier aan bijdragen:

  • Dubbele kwalificaties = dubbele kansen
  • Leren zonder grenzen
  • Spreek je buurtaal
  • MINT
 4. Wij nemen actief deel aan de uitvoering van de actieagenda van het Actieteam GEA (grensoverschrijdende Economie en Arbeid) op de thema's buurtaal en cultuur, diploma-erkenning en stages & leerwerkplekken.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Met partners in de regio Twente werken we samen aan het Twents Fonds voor Vakmanschap. De verwachting is dat het fonds in het najaar 2018 operationeel zal zijn en de eerste werkenden hiervan gebruik kunnen maken voor hun om-, her- of bijscholingstraject. Ook in de regio Zwolle wordt gewerkt aan een fonds voor leven lang leren.

Actie 2 en 3: de Interreg projecten zijn halverwege de projectperiode en lopen conform planning.

Actie 4: Er wordt gewerkt aan de governence structuur. De contacten met Nedersaksen en NRW worden steeds intensiever, met name met NRW.

Er wordt kennis uitgewisseld over de Duitse en Nederlandse arbeidsmarkt en er wordt besproken waar kunnen we elkaar versterken. Een goed voorbeeld hiervan is Grenswerk (grensoverschrijdend informatie- en competentiecentrum)  in Gronau, hier werken UWV, Gemeenten, Euregio en Agentur voor Arbeit nauw samen.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk bemiddelaar en stimulator. Daarnaast ondersteunen en faciliteren wij.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

 • Statenvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee! 2016 - 2019 [PS/2016/196] (bijbehorend besluit).