5.2.1 Kiezen, leren en werken in de techniek

Wij zetten in op ’kiezen, leren en werken in de techniek’ en dragen zo bij aan het aanpassingsvermogen van ondernemers en werknemers in de technische sectoren. Dat draagt bij aan het behoud en de groei van de werkgelegenheid in Overijssel.

Context

Met onze inzet op de lijn 'kiezen, leren en werken in de techniek' dragen wij bij aan het oplossen van tekorten aan technisch personeel. Het primaat voor kiezen in de techniek ligt bij de regio's, maar wij gaan de voortgang daarop in het primair en voortgezet onderwijs en de instroom in technische opleidingen steviger monitoren. Wij brengen partijen bij elkaar voor een effectieve aanpak, om resultaten uit te wisselen en wij financieren mee. Wij voeren actief regie op de aansluiting van het onderwijs op de vraag van bedrijven en het belang voor de maatschappij.

Acties

  1. Wij maken prestatieafspraken met de regionale Techniekpacten gericht op Kiezen, leren en werken in de Techniek met als doel 40% instroom in technische studies in het mbo, hbo en wo in Overijssel in 2020. Ook is er aandacht voor meisjes/vrouwen & techniek. Wij blijven in 2018 bestuurlijk aanspreekpunt voor landsdeel Oost in het kader van Techniekpact 2020 / Nationaal Akkoord ‘Menselijk kapitaal’ Met de regionale techniekpacten en TechyourFuture gaan we gezamenlijk proposities ontwikkelen om techniekonderwijs in het PO en VO te stimuleren.

  2. Wij steunen 2 samenwerkingsprojecten van regionale bedrijven en ROC’s in Overijssel met als doel het opleiden voor het Regionaal DNA en voor toekomstige beroepen.

  3. We stimuleren de aandacht voor sociale innovatie in bedrijven. Via ons netwerk van Pioniers brengen wij sociale innovatie onder de aandacht van bedrijven. Middels de HRM MKB regeling bieden wij bedrijven scans aan om de opleidingsbehoefte van het personeel in beeld te brengen en ondersteunen vervolgens maatwerktrajecten voor de bijscholing van personeel. Via het Smart Industry Netwerk Oost zetten wij in op een fieldlab sociale innovatie in de regio.

  4. Overijssel wil talent aantrekken en binden. Samen met regionale topbedrijven en gemeenten zetten we een campagne op om afgestudeerde talenten van binnen en buiten de provincies aan onze regio’s te binden. Daarbij richten we ons in het bijzonder ook op Duitsland.

Toelichting op voortgang

Op 14 mei heeft minister Slob een werkbezoek gebracht aan onze provincie. Tijdens het werkbezoek aan de Technicampus in Deventer en Reggesteyn in Rijssen hebben we laten zien hoe onderwijs, overheid en ondernemers in Overijssel samen werken aan het vergroten van de instroom in het technisch vakonderwijs. Ook het technisch VMBO onderwijs heeft onze aandacht. Het kabinet investeert de komende jaren in een dekkend aanbod en versterking van de kwaliteit van het technisch VMBO. Om hierop voor te sorteren hebben we een bijeenkomst belegd met VMBO scholen, ROC’s en de techniekpacten.

Actie 1: De technikepactaanvragen van de regio's Twente en Stedendriehoek zijn ontvangen en worden momenteel beoordeeld. Ook de aanvraag van de regio Zwolle wordt elk moment verwacht. Voor het onderdeel techniekonderwijs in het PO/VO gaan de techniekpacten gezamenlijk een activiteitenplan opstellen.

Op de acties 2 en 3 wordt de komende periode volop ingezet. Er wordt nog steeds gebruik gemaakt van de regeling HRM-MKB, maar er is nog ruim voldoende budget beschikbaar. Deze regeling zal ook bij bedrijven onder de aandacht worden gebracht bij het thema sociale innovatie.

Actie 4: Om ervoor te zorgen dat talenten voor de regio beschikbaar blijven is het actieplan talent binden en boeien uitgewerkt. Met een aantal concrete projecten gaan we aan de slag om studenten van HBO en UT kennis te laten maken met en te laten werken voor de mooie bedrijven die onze provincie te bieden heeft. Tevens gaan we met de regio’s werken aan een agenda waarbij het profileren van de regio een belangrijk aandachtspunt is.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016 [PS/2015/687]. Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.

Project website:

Landelijk Techniekpact