5.2.3 Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

Wij werken samen met de partners in de arbeidsmarktregio’s om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (jong èn oud) weer toegang te geven tot de arbeidsmarkt.

Context

Met de lijn 'kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt' willen wij in afstemming met de 3 O’s bevorderen dat kwetsbare groepen, jongeren, ouderen en statushouders (weer) toegang hebben en houden tot de arbeidsmarkt. Daarnaast willen wij een signalerende, verbindende en monitorende rol spelen tussen partijen die betrokken zijn bij de kwetsbare doelgroepen en financiering waar nodig inzetten als 'smeerolie'. Daarbij leggen wij de verbinding tussen de sociale en de economische agenda.

Acties

  1. We ondersteunen initiatieven en projecten voor kwetsbare groepen ten einde minimaal 1.000 (leerwerk) trajecten met perspectief op werk te realiseren. Streven is dat projecten en initiatieven voortkomen uit de samenwerking van minimaal 2 O’s, waarvan in ieder geval altijd een ondernemer. Mogelijke trajecten zijn:

    • Werkervaringstrajecten;
    • Jobcoachingstrajecten;
    • Leerwerktrajecten.
  2. Wij monitoren de arbeidsmarktpositie van 100 erkende vluchtelingen gedurende de looptijd van het programma 'Iedereen in Overijssel doet mee'.

  3. Wij bieden Kwetsbare Zelfstandig Professionals (onder modaal) de mogelijkheid om voor bijscholing voor de verbetering van de beroepskwalificaties een scholingsvoucher aan te vragen.

Toelichting op voortgang

Actie 1: De regeling ‘1000 kansen voor kwetsbare groepen’ is ontwikkeld samen met de arbeidsmarktregio’s. Er zijn inmiddels aanvragen ontvangen voor ruim 170 trajecten voor jongeren, statushouders en ouderen. De komende periode wordt volop ingezet om nog meer bekendheid aan de regeling te geven en op aanvragen vanuit de arbeidsmarktregio's.

Actie 2: De monitoring van 100 vluchtelingen die via verschillende methodieken worden geschoold en begeleid naar werk verloopt voorspoedig. Er is een eerste bijeenkomst van het leernetwerk geweest waarin de kennis en ervaring die de monitoring oplevert wordt gedeeld.

Actie 3: Er wordt nog steeds gebruik gemaakt van de scholingsvouchers voor ZP'ers, 37% van het budget van 2018 is besteed.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk bemiddelaar en stimulator. Daarnaast ondersteunen en faciliteren wij.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel ‘Iedereen in Overijssel doet mee! 2016 -2019’ [PS/2016/196] (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

Midtermreview uitvoeren en ter bijsturing voorleggen aan Provinciale Staten