6.3.1 Cultuur is jong geleerd

Cultuureducatie helpt kinderen voor te bereiden op een toekomst waarin vaardigheden als creatief zijn, samenwerken en kritisch denken belangrijker worden. Ieder kind in Overijssel moet de kans krijgen zijn of haar creativiteit optimaal te ontwikkelen. Wij willen dat cultuureducatie een vanzelfsprekend onderdeel is van de leeromgeving van jonge kinderen.

Context

Wij hebben ons via het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs 2013 – 2023 met het Rijk, provincies, gemeenten en het onderwijs gecommitteerd aan goed cultuuronderwijs. Daarmee moet je vroeg beginnen. Voor de echte verankering investeren overheden en cultuuronderwijs in de kennis en expertise in de scholen voor primair onderwijs in plaats van in meer aanbod of in intermediaire structuren. Onze partners hierin zijn gemeenten, scholen, het Rijk, Rijnbrink en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Met onze gezamenlijke inzet, betrokkenheid en middelen komt er samenhang in de afzonderlijke activiteiten van onze partners en bieden we een cultuureducatieprogramma waarin kwaliteit voorop staat. Door te participeren in de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit hebben we de deelname van 21 Overijsselse gemeenten bereikt.

Acties

  1. Wij streven ernaar om met ten minste acht gemeenten en betrokken onderwijsinstellingen voor langere termijn afspraken te maken over cultuuronderwijs in Overijssel.

  2. Wij communiceren actief over de vruchten van goed cultuuronderwijs, om zo nog meer scholen te overtuigen mee te doen met het Overijssels Cultuureducatieprogramma.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 & Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 – 2020  Cultuurnota 2017 - 2020